MWP (Mahdollinen Wappupäällikkö) - Mikä homma? / MWP (Possible Wappu Chief) - What's the case?

MWP (Mahdollinen Wappupäällikkö) - Mikä homma?

Vaalilakanaan ilmestyy tänään Tapahtumajaoksen alle uusi toimarivirka, nimittäin killan oma MWP. MWP on siis Mahdollinen Wappupäällikkö eli toisin sanoen killan oma Wappuvastaava.

Viime keväänä perustettiin kokeilumielessä Wapputoimikunta, tuttavallisemmin WTMK, joka toimi raadin ja muiden toimareiden vasempana sekä oikeana kätenä kaikissa Wapun ajan tapahtumissa. Tämä konsepti todettiin toimivaksi, ja ideana olisi jatkaa toimikuntaa tänäkin vuonna.

Viime vuonna WTMK auttoi mm. Wappulautassa, Wappuhääsitsien silliksessä ja Ulliksessa. Ilman määrättyä budjettia tosin omien tapahtumien tekeminen ei ollut viime vuonna mahdollista, joten tuleva MWP (tai MWPt) saavat tänä vuonna vapaat kädet innovoida Wapun ajalle erilaisia Wapputapahtumia kiltalaisten iloksi. Wapputapahtumat voivat olla siis aivan laidasta laitaan, Wappukalentrista isompiikin sitsikonsepteihin.

Tulevissa vaaleissa rekrytään 1-2 MWPtä, ja itse toimikunta rekrytään myöhemmin. Näin MWPt voivat omien tapahtumavisioidensa pohjalta arvioida tarvittavan toimikunnan koon.

Eli TLDR:

Kiinnostaako tapahtumien järkkääminen? Entä kiinnostaako Wappuhype? Onko mielessä jokin Wappuinen tapahtumakonsepti ja etsit toteutuspohjaa?

Hae MWPksi!

Jos tulee lisää kysymyksiä viime vuoden WTMKsta, voit ottaa yhteyttä tgssä @laurarautiainen

PS. Toimarivirassa on nimi “Mahdollinen”, sillä Wappu toteutetaan vain, jos Fuksimajuri niin suo.
MWP (Possible Wappu Chief) - What’s the case?

A new official position appears in the election sheet today under the Events section, namely the guild’s own MWP. MWP is therefore a Possible Wappu Chief, or in other words the guild’s own Wappu manager.

Last spring, the Wappu committee, better known as WTMK, was founded as an experiment, which acted as the left hand and right hand of the board and other officials in all events during the Wappu period. This concept was found to work, and the idea would be to continue the committee this year as well.

Last year, WTMK helped e.g. In Wappulauta, Wappu wedding -sitsit herring and Ullis. Without a set budget, it was not possible to hold our own events last year, so this year the future MWP (or MWPs) will have a free hand to innovate different Wappu events for the Wappu time for the pleasure of the guild members. Wappu events can therefore be very wide ranging, from the Wappucalendar to even bigger sitsit concepts.

In the upcoming elections, 1-2 MWPs will be recruited, and the committee itself will be recruited later. In this way, MWPs can estimate the size of the necessary committee based on their own event visions.

So TLDR:

Are you interested in shaking things up? Are you interested in Wappuhype? Do you have a Wappuish event concept in mind and are you looking for an implementation basis?

Apply for MWP!

If you have more questions about last year’s WTMK, you can contact @laurarautiainen

P.S. The acting post is called “Possible”, because the Wappu is only implemented if the Fuksi Major allows it.

2 tykkäystä