Quantum Technoogy -coordinator / Quantum Technology -koordinaattori

Quantum Technology -coordinator

The board of 2022 has worked on improving the position of Quantum Technology -students in our guild. Based on a questionnaire aimed at QT-students and discussions with various QT-students, the board has decided to appoint a new official position in the guild, Quantum Technology -coordinator, aka Qutie. What follows is a short description of what the board and QT-students have discussed about this role.

What is the role of Qutie?

First and foremost: As the role of Qutie is implemented for the first time, the nature of this role is not exact. This allows the person(s) applying for the position to make it their own. However, based on the discussions between the board and QT-students, there are three tasks the Qutie could fill very well:

1. Assisting in the integration of QT-students into the guild

Qutie would work together with the board and other guild officials to make sure that QT-students are thought of when it comes to guild activities. For example, they may help Fuksicaptains during the orientation week by organizing some extra activities, and also give their opinion on how things could be improved from the perspective of QT-students. Event organizers could ask them for help in making sure that the non-native Finnish speakers can be taken into account as well.

2. Organizing specific QT-events

There has been a request for events specifically aimed for QT-students, especially those crossing over many academic years. However, currently there is no board or official position in the guild for whom this kind of role would fall upon. Qutie could organize these events, which could include sitsit, hangouts, and anything that comes to mind. Of course Qutie wouldn’t have to organize these events completely by themselves; they would get help from board members and different divisions, but they would be the one in charge of these events.

3. Cooperation with other English Bachelor Programmes

Unfortunately there hasn’t been much coordination between the numerous English Bachelor Programmes found in Aalto, but the few co-events have been received very well. Thus, the Qutie could be a way to make these kind of joint events and cooperation more frequent, which would be extremely beneficial for all. There has already been some discussion of a committee consisting of representatives similar to Qutie from different guilds. This kind of committee would make cooperation easier, and also be a good support for the Qutie.

How can one apply?

Qutie will not be elected to the position, as the board deemed that it could be bit too intimidating. So if you want to apply to become a Qutie, just sign-up in the electronic form (and if you want, fill your name into the physical sheet found at the guild room).

You don’t have to apply for Qutie alone; infact, this could very well work as a pair position. If there is a high number of people applying, the new board decides on what to do: it is possible that all the applicants are made into QT-committee, with a head for the committee chosen from within.

An introduction of yourself here on Fiirumi would be greatly appreciated, but isn’t necessary.

Finally

The suggested tasks of the Qutie are just that, suggestions. If you apply for Qutie, you don’t bind yourself to doing all of those; the idea of Qutie is to make the student life of QT-students even better, and it can be done in many ways. So if you feel you would like to contribute, but don’t know if you can do everything suggested here, don’t worry! Nobody is asking you to improve everything immediately; every small thing is always a plus. As said, the position is implemented for the first time, so there are no defined expectations; this is a great opportunity for anyone who wants to organize things for Quantum Technology -students!

If you have any questions regarding this matter, you can post your questions here or contact @anleju.


Quantum Technology -vastaava

Vuoden 2022 raati on työskennellyt Quantum Technology -opiskelijoiden aseman parantamiseksi killassamme. QT-opiskelijoille suunnatun kyselyn ja eri QT-opiskelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella raati on päättänyt nimittää kiltaan uuden toimariviran, Quantum Technology -vastaavan eli Qutien. Seuraavassa on lyhyt kuvaus siitä, mitä hallitus ja QT-opiskelijat ovat keskustelleet tästä roolista.

Mikä on Qutien rooli?

Ensimmäinen ja tärkein: Koska Qutien rooli toteutetaan ensimmäistä kertaa, tämän roolin luonne ei ole tarkka. Tämä antaa paikkaa hakeville henkilöille mahdollisuuden tehdä siitä omansa. Raadin ja QT-opiskelijoiden välisten keskustelujen perusteella Qutie voisi kuitenkin täyttää seuraavat kolme tehtävää erittäin hyvin:

1. Auttaa QT-opiskelijoiden integroinnissa kiltaan

Qutie tekisi yhteistyötä raadin ja muiden killan toimihenkilöiden kanssa varmistaakseen, että QT-opiskelijat huomioidaan kiltatoiminnassa. He voivat esimerkiksi auttaa fuksikapteeneja orientaatioviikolla järjestämällä lisäaktiviteetteja ja myös kertoa mielipiteensä siitä, miten asioita voitaisiin parantaa QT-opiskelijoiden näkökulmasta. Tapahtumajärjestäjät voisivat pyytää heiltä apua varmistaakseen, että myös englanninkieliset osallistujat voidaan ottaa huomioon.

2. Erityisten QT-tapahtumien järjestäminen

Erityisesti QT-opiskelijoille suunnattuja tapahtumia on toivottu, erityisesti sellaisia, jotka yhdistäisivät eri QT-vuosikursseja. Tällä hetkellä killassa ei kuitenkaan ole toimikuntaa tai toimihenkilöä, jolle tällainen rooli sopisi kätevästi. Qutie voisi järjestää tällaisia tapahtumia, esimerkiksi sitsejä, hengailuja, ja mitä vain ikinä tuleekaan mieleen. Qutien ei tietenkään tarvitsisi järjestää näitä tapahtumia täysin itse; he saisivat apua raadin jäseniltä ja eri jaostoilta, mutta he olisivat päävastuussa näistä tapahtumista.

3. Yhteistyö muiden englanninkielisten kandidaattiohjelmien kanssa

Valitettavasti Aallosta löytyvien lukuisten englanninkielisten kandidaattiohjelmien välillä on ollut valitettavan vähän yhteistyötä, mutta muutamat yhteistapahtumat on otettu erittäin hyvin vastaan. Täten Qutie voisi olla tapa lisätä tällaisia ​​yhteisiä tapahtumia ja yhteistyötä, mikä olisi erittäin hyödyllistä kaikille. On myös käyty jonkin verran keskustelua kokoavasta toimikunnasta, joka koostuu Qutien kaltaisista edustajista eri kiltaista. Tällainen toimikunta helpottaisi yhteistyötä ja olisi myös hyvä tuki Qutielle.

Miten voi hakea?

Qutieta ei valita vaaleilla, koska raati haluaa pitää kynnyksen lähteä tehtävään matalana. Jos haluat hakea Qutie-jäseneksi, ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella (ja jos haluat, täytä nimesi kiltahuoneesta löytyvään fyysiseen lakanaan).

Qutieksi ei tarvitse hakea yksin; itse asiassa virka voisi hyvin toimia toimariparina. Jos hakijoita on paljon, uusi raati päättää, mitä tehdä: on mahdollista, että kaikki hakijat liitetään QT-toimikuntaan, jonka vetäjä valitaan toimikunnan jäsenistä.

Itsesi esittely täällä Fiirumissa olisi erittäin tervetullutta, mutta ei kuitenkaan välttämätöntä.

Lopulta

Qutielle ehdotetut tehtävät ovat vain ehdotuksia ehdotuksia. Jos haet Qutieksi, et lupaudu tekemään kaikkia näitä; Qutien ideana on parantaa QT-opiskelijoiden opiskelijaelämää entisestään, ja se voidaan tehdä monella tavalla. Joten jos tuntuu, että haluaisit osallistua, mutta et tiedä pystytkö tekemään kaiken tässä ehdotetun, älä huoli! Kukaan ei pyydä sinua parantamaan kaikkea välittömästi; jokainen pieni asia on aina plussaa. Kuten sanottu, asema toteutetaan ensimmäistä kertaa, joten määriteltyjä odotuksia ei ole; tämä on loistava tilaisuus kaikille, jotka haluavat järjestää tapahtumia Quantum Technology -opiskelijoille!

Jos sinulla on kysyttävää tästä asiasta, voit lähettää kysymyksesi tänne tai ottaa yhteyttä @anleju.