Fyysikkokillan häirintätilanneohje

English below

Hei kiltalaiset,

Fyysikkokillassa aloitettiin loppukeväästä 2018 projekti, jonka tarkoituksena oli luoda killalle häirintätilanneohje. Tarkoituksena projektissa oli kaikkien osalta selventää käytäntöjä liittyen häirintään ja sopimattomaan käyttäytymiseen. Tämä pitkällinen projekti on nyt saatu päätökseen ja killan raati on kokouksessaan 13/20 hyväksynyt osaltaan härintätilanneohjeen. Häirintätilanneohjeen valmistumisesta saamme kiittää erityisesti Sini Virtasen johtamaa työryhmää, joka koostui tänä vuonna pääosin raadin 2020 jäsenistä. Lisäksi kiitos kuuluu myös muille projektia edistäneille toimijoille vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Häirintätilanneohjeen lisäksi raati päätti kokouksessaan valita kolme tilapäistä häirintäyhdyshenkilöä. Nämä henkilöt valittiin heidän oman kiinnostuksensa perusteella virkaan kiltalaisina, ei raadin jäseninä. Ennen kaikkea henkilöt valittiin omasta kiinnostuksestaan aiheeseen. Killan tilapäiset häirintäyhdyshenkilöt ovat:

Sini Virtanen (TFM II)

Mimi Mokka (TFM III)

Tuomas Lebedeff (TFM IV)

Henkilöiden valinnassa tavoiteltiin mahdollisimman laajaa henkilöskaalaa kokonaisuudessaan, jotta jokaiselle löytyisi henkilö, jota on tarvittaessa helppo lähestyä. Lisäksi tarkoituksena on tämän kevään lopulla avata vielä haku, jossa etsitään muita mahdollisesti kiinnostuneita henkilöitä kyseiseen virkaan. Lopullinen päätös syksyn toimivista häirintäyhdyshenkilöistä tehdään tämän jälkeen.

Kokonaisuudessaan häirintätilanneohje ei tuo muutoksia sääntöihin. Häirintätilanneohjeen tarkoitus on selventää kaikille killan piirissä toimiville, mitkä ovat toimintatavat ja prosessit, jotka mahdollisiin häirintätapauksiin liittyy. Häirintätilanneohje määrittelee myös tarvittaessa häirinnästä seuraavat sanktiot, jotka perustuvat killan sääntöjen pykälään 4.

Vaikka projekti on tältä erää valmistunut, on tavoitteena häirintätilanneohjeen kehittäminen myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi on keskeistä käydä avointa keskustelua aiheesta, jotta kenellekään ei tule tunnetta, että joutuu väärinymmärretyksi tai ei tule kuulluksi.

Tämän vuoksi haluaisin avata keskustelun häirintätilanneohjeesta täällä Fiirumilla. Linkki häirintätilanneohjeeseen. Mikäli haluat tuoda mielipiteesi tai kommenttisi esiin raadille, voit ottaa yhteyttä koko raatiin osoitteella raati@fyysikkokilta.fi tai allekirjoittaneeseen puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi.

Tämä aihe on tärkeä ja koskettaa osaltaan kaikkia yhteisön jäseniä. Jokaisella meistä on vastuu siitä, että Fyysikkokilta on yhteisö, jossa kaikilla on mukava olla. Ottamalla kaikki huomioon ja käyttäytymällä kunnioittavasti toisia kohtaan edistämme kaikki tämän toteutumista myös jatkossa.

Linkki häirintätilanneohjeeseen: https://drive.google.com/file/d/1vCZoysJvfs5fZ5Q7RQFOMjoCcoZ2umm-/view?usp=sharing

HUOM! Englanninkielinen käännös on vielä työn alla

Terveisin,
Patrik Lahti
Fyysikkokillan puheenjohtaja


Dear members of the guild,

In the end of spring 2018 Guild of Physics started a project in order to create a harassment policy for the guild. The meaning of project was to clarify practises related to harassment and inappropriate behaviour for all the parties. This long project has now finished as the board of the guild accepted new harassment policy in its meeting 13/20. I’d like to express gratitude on behalf of all of us to working groups led by Sini Virtanen, that was able to finish the project. Also thanks for all the parties involved with the project during the years 2018 and 2019.

Besides harassment policy the board decided in its meeting to select three temporary harassment contact persons. These persons were selected due to their own interest and members of the guild, not as members of the board. The temporary harassment contact persons are:

Sini Virtanen (TFM II)
Mimi Mokka (TFM III)
Tuomas Lebedeff (TFM IV)

In selection of these persons a as thorough as possible representation was pursued. The ultimate goal was to find persons such that each member of the guild would be able to find an approachable alternative. During the course of spring there will be opportunity to apply for harassment contact person. Final decision about acting harassment contact persons for the fall will be done after this recruitment process.

All in all, harassment policy doesn’t change the rules of the guild. The purpose of the harassment policy is to clarify all the stakeholders the practises and processes concerning harassment cases. Harassment policy also states the possible sentences in case of harassment cases. The sentences are based on section 4 of the rules of Guild of Physics.

Despite finishing the project, the goal is to maintaining developing the harassment policy actively in the future. This requires active open discussion so that no one feels misunderstood or fells that one hasn’t been heard.

That’s why I’d like to open a discussion about harassment policy here at Fiirumi. Link to harassment policy. If you wish to comment the matter for the whole board, that can be done sending email to raati@fyysikkokilta.fi or you acn contact your truly by sending email to puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi.

Harassment is important topic that concerns all the members of the guild community. Each and everyone of us has a responsibility that Guild of Physics is a community where everyone can enjoy themselves. By taking everyone in to account and behaving respectfully towards everyone this can be enhanced in the future as well.

Link to harassment policy (Finnish): https://drive.google.com/file/d/1vCZoysJvfs5fZ5Q7RQFOMjoCcoZ2umm-/view?usp=sharing

NOTE! The translation of the harassment policy is yet in progress.

Best,
Patrik Lahti
President of Guild of Physics

1 tykkäys

Hei kiltalaiset!

Tämä pitkällinen projekti on nyt saatu päätökseen ja killan raati on kokouksessaan 34/20 hyväksynyt osaltaan härintätilanneohjeen. Nyt ohje jää odottamaan killan kokouksen hyväksyntää.

EDIT: Häirintätilanneohje on nyt käännetty englanniksi. Käännösvaiheessa myös suomenkieliseen ohjeeseen tehtiin pieniä muutoksia. Muutokset koskevat lähinnä muotoseikkoja ohjeen luettavuuden parantamiseksi, sekä joitain täsmennyksiä tai korjauksia aiempaan ohjeeseen. Ohje on nyt aiemmasta poiketen myös julkaistu killan sivuilla.

Lisäksi raati päätti kokouksessaan 24/20 valita neljä häirintäyhdyshenkilöä. Killan häirintäyhdyshenkilöt ovat: Anna Huttunen, Heikki Systä, Mimi Mokka ja Tuomas Lebedeff. Henkilöiden valinnassa tavoiteltiin mahdollisimman laajaa henkilöskaalaa kokonaisuudessaan, jotta jokaiselle löytyisi henkilö, jota on tarvittaessa helppo lähestyä.

Häirintätilanneohje löytyy nyt osoitteesta
https://www.fyysikkokilta.fi/hairintatilanneohje/. Erillisiltä sivuilta (Kilta >> Häirintätilanteet) löytyvät myös häirintäyhdyshenkilöiden esittely ja ohje tapahtumajärjestäjille.


Dear members of the guild!

This long project has now finished as the board of the Guild accepted new harassment policy in its meeting 34/20. The next step is the approval of a Guild meeting.

EDIT: The Harassment Situation Guidelines have now been translated into English. The original guidelines were also modified. The changes concern the legibility of the guidelines, and also contain corrections to the original guidelines. The guidelines have now been published on the Guild’s webpage.

The board decided in its meeting 24/20 to select four harassment contact persons. The harassment contact persons are: Anna Huttunen, Heikki Systä, Mimi Mokka and Tuomas Lebedeff. In selection of these persons a as thorough as possible representation was pursued. The ultimate goal was to find persons such that each member of the Guild would be able to find an approachable alternative.

The Harassment Situation Guidelines can now be found on https://www.fyysikkokilta.fi/en/hairintatilanneohje/. On separate sites (The Guild >> Harassment Situation Guidelines), a profile on the harassment contact persons and a guidelines for event organizers can be found.

4 tykkäystä

Heippa Mimi!
Minulle jäi vähän epäselväksi miten projekti on edistynyt, sillä myös edellinen viesti (kokoukseen 13/20 viitaten) kertoo pitkällisen projektin päättyneen ja raadin hyväksyneen häirintätilanneohjeen jo silloin. Onko kyseessä siis englanninkielisen käännöksen valmistuminen vai jokin muu edistys?
-Elias

5 tykkäystä

Hei Elias!

Erittäin hyvä kysymys. Ohjeeseen tehdyt muutokset ja muut edistysaskeleet jäivätkin viestistäni puuttumaan.

Häirintätilanneohje on nyt tosiaan myös käännetty englanniksi. Käännösvaiheessa myös suomenkieliseen ohjeeseen tehtiin pieniä muutoksia. Muutokset koskevat lähinnä muotoseikkoja ohjeen luettavuuden parantamiseksi, sekä joitain täsmennyksiä tai korjauksia aiempaan ohjeeseen.

Ohje on nyt aiemmasta poiketen myös julkaistu killan sivuilla.

Korjasin yllä olevat asiat myös aiempaan viestiini.

Mimi

4 tykkäystä