KOKOUSKUTSU: Fyysikkokilta ry:n vuosikokous 26.2.2024 // NOTICE OF A MEETING: Annual meeting of the Guild of Physics 26.2.2024

Fyysikkokilta ry:n vuoden 2024 sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 26.2.2024 kello 16.15 eteenpäin Kandidaattikeskuksen E-salissa osoitteessa Otakaari 1, Espoo, 02150.

Kokouksessa esitellään vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös, ja toiminnantarkistuskertomus, sekä käsitellään vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2023 raadille. Kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024. Raadin pohjaesitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024 on nähtävissä kokouskutsun liitteenä 2, ja raadin pohjaesitys talousarvioksi vuodelle 2024 on nähtävissä kokouskutsun liitteenä 3.

Jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivät lukuvuodelle 2024-2025

Kokouksessa päätetään jäsenmaksut ja jäsenmaksujen eräpäivät lukuvuodelle 2024-2025, jokaiselle jäsentyypille (varsinainen jäsen, ortogonaalijäsen, kannatusjäsen) erikseen. Huomionarvoista on, että raati esittää pohjaesityksessään varsinaisen jäsenyyden sekä ortogonaalijäsenyyden jäsenmaksujen suuruuksien olevan 10 euroa lukuvuodelle 2024-2025. Tämä on 2 euroa enemmän kuin aiempina vuosina voimassa ollut jäsenmaksun suuruus, 8 euroa. Maksun kasvattamista ehdotetaan inflaation ja Kide.appin aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Toisaalta raati esittää pohjaesityksessään, että kannatusjäsenyyden jäsenmaksu vuodelle 2024 on 20 euroa, kuten aiempina vuosina.

Killan Oltermanni

Kokouksessa käsitellään killan nykyisen Oltermannin vapauttamista tehtävästään. Raati esittää pohjaesityksessään, että killan nykyinen Oltermanni Camilla Hollanti vapautetaan tehtävästään, sillä hän ei ole halukas jatkamaan tehtävässä. Tämän lisäksi kokouksessa käsitellään killan uuden Oltermannin valintaa. Raati esittää pohjaesityksessään Teknillisen fysiikan laitoksen vanhempi yliopistonlehtori Jani-Petri Martikaisen nimittämistä killan Oltermanniksi määräajaksi 26.2.2024-15.3.2026, sillä hän on ilmaissut suostumuksensa tehtävän vastaanottamiseen.

Kultaisten ansiomerkkien esittäminen ja myöntäminen

Killan tunnusohjesäännön mukaan esityksen kultaisen ansiomerkin myöntämisestä tekee raati tai vähintään kymmenen killan jäsentä yhdessä. Ansiomerkin myöntämisestä päätetään killan kokouksessa viiden kuudesosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Raati esittelee pohjaesityksensä kultaisen ansiomerkin saajaksi tai saajiksi kokouksessa. Edellämainitun killan tunnusohjesäännön mukaan myös vähintään kymmenen kiltalaista pystyy yhdessä esittämään kultaista ansiomerkkiä ansioituneelle kiltalaiselle.

Vuokratun paljun hajoaminen raadinvaihdossa

Kokouksessa käsitellään myös raadinvaihdossa viime joulukuussa tapahtunutta paljun hajoamista. Palju on hajonnut inhimillisestä virheestä johtuen, ja tapauksen johdosta kilta on saanut noin 1500 euron suuruisen laskun. Pohjaesityksessään raati esittää, että kilta tekisi tapauksen johdosta 1000 euroa tappiota, ja loput maksettavasta summasta (noin 500 euroa) jäisi kyseiseen tapahtumaan osallistuneiden raatien 2023 ja 2024 jäsenten maksettavaksi. Asia käsitellään killan kokouksessa, jotta raati ei joutuisi päättämään asiasta jossa raatilaiset ovat edunsaajina. Paljulaskun kanssa menettely vaikuttaa myös talousarvioon vuodelle 2024, sillä tapauksesta aiheutuneet menot ja tulot on budjetoitu vuodelle 2024.

Fyysikkospeksin tilanne osana kiltaa

Kokouksessa tullaan keskustelemaan Fyysikkospeksin asemasta killassa, ja sen mahdollisesta killasta omaksi yhdistyksekseen erkanemisesta.

Huomio! Äänestystilanteessa kokouksessa äänivaltaisia ovat vain killan varsinaiset jäsenet. Jos et ole varma jäsenyydestäsi, kysy asiasta pikimmiten osoitteesta rahastonhoitaja@fyysikkokilta.fi.

Kokouksessa tulee olemaan pieniä tarjoiluja, joten kannattaa saapua paikalle. Tervetuloa!

Raadin 2024 puolesta,
Maaria Tiiri
Puheenjohtaja
Espoossa 13.2.2024

LIITTEET:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Raadin pohjaesitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024

Liite 3: Raadin pohjaesitys talousarvioksi vuodelle 2024

The annual meeting of the Guild of Physics of 2024 will be held on Monday 26.2.2024 from 16.15 o’clock onwards, at Lecture Hall E of the Undergraduate Center, Otakaari 1, Espoo, 02150.

In the meeting, the annual report of 2023, the financial statement of 2023, and the auditors’ report of 2023 will be introduced. We will discuss confirming the financial statement of 2023, and discuss granting discharge of the Board of 2023. In the meeting, the budget for 2024 and the action plan for 2024 will be approved. The Board’s draft for the budget for 2024 can be found in attachment 2 and the Board’s draft for the action plan for 2024 can be found in attachment 3.

Sizes and due dates of membership fees for the academic year

In the meeting, the sizes and due dates for the membership fees for the academic year 2024-2025 will be decided, separately for each type of membership (regular, orthogonal, support). Notably, the board proposes that the sizes of the regular and orthogonal memberships would be 10 euros for the academic year 2024-2025. Previously, this size has been 2 euros smaller, 8 euros. The raised size of fee is proposed due to inflation and the costs brought about by Kide.app. On the other hand, the board proposes for the support membership size to be kept the same it has been previously, 20 euros.

Oltermanni of the Guild

In the meeting, liberating the current Oltermanni of the Guild from their duty is discussed. The Board proposes that the current Oltermanni of the Guild, Camilla Hollanti, is released from their duty due to their unwillingness to continue in the task. Additionally, in the meeting, choosing a new Oltermanni for the Guild will be discussed. The Board proposes that the Senior University Lecturer Jani-Petri Martikainen, from the dept. of Applied Physics, will be chosen as the new Oltermanni for the guild, due to Jani-Petri having expressed willingness to take on the task. The board proposes Jani-Petri to be named Oltermanni for the time 26.2.2024-15.3.2026.

Proposing and awarding golden badge of merit

According to the guild’s symbol code, the proposal to award a gold badge of merit is made by the board or at least ten guild members together. The decision to award a badge of merit is made by the guild by a five-sixths majority of the votes cast at the meeting.

The board will present its ground proposal as the recipient or recipients of the Gold Medal at the meeting. As stated above, according to the guild’s symbol code at least ten guild members are also able to together to present a golden badge of merit to a deserving guild member.

Breakdown of a rented hot tub in the Board exchange

In the meeting, the breakdown of a rented hot tub in the Board exchange will also be discussed. The breakdown was due to human error and the guild has received a bill of around 1500 euros. In its proposal, the board suggests that the guild will make a financial loss of 1000 euros as a result of the incident, with the remainder of the amount (around 500 euros) to be paid being paid by the members of the 2023 and 2024 Boards, who participated in the event. The matter will be discussed at the Guild meeting so that the Board does not have to decide on a case where the members of the Board are the beneficiaries. The handling of the incident will also affect the budget for 2024, as the costs and revenues of the event have been budgeted for 2024.

The situation of the Physicist Spex as part of the Guild

The meeting will discuss the status of Physicist Spex within the Guild, and its possible separation from the Guild as a separate association.

Attention! In the event of a vote, only the regular members of the guild have the right to vote at the meeting, so if you are unsure of your membership, ask at rahastonhoitaja@fyysikkokilta.fi.

There will be some small snacks offered at the meeting, so I recommend coming there. Welcome!

On the behalf of Board 2024
Maaria Tiiri
President
Espoo, 13.2.2024

ATTACHMENTS:

Attachment 1: Preliminary agenda

Attachment 2: Board’s draft plan for the year 2024

Attachment 3: Board’s draft budget for the year 2024