Leo Koponen, Fyysikkokillan yhteisövastaava // Guild of Physics' Community coordinator

Moi, mä oon Leo ja oon ollu jo toista kuukautta Fyysikkokillan yhteisövastaava niin voisi pikkuhiljaa alkaa olla aika kertoa, että mitä yhteisövastaava oikein tekee.

Tl;dr: Yhteisövastaava toimii varapuheenjohtajan oikeana kätenä toimariasioissa sekä auttaa killan toimareita esimerkiksi tapahtumanjärjestämiseen liittyvissä asioissa. Jos siis olet toimari kannattaa selailla esitys läpi, jotta olet kartoilla, miten voin yhteisövastaavana olla sinulle tarvittaessa avuksi.

Esittelyteksti on siis jaettu kahteen osaan: yleiseen esittelyyn virasta, sekä tarkempaan esittelyyn siitä miten tämä tulee vaikuttamaan sinuun, mikäli olet fyysikkokillan toimari.

Mikä on tämä?

Yhteisövastaava on tänä vuonna kokeilussa oleva virka, jota olen kehittänyt puheenjohtajistomme, Julian ja Lauran kanssa. Viran ideana on kehittää toimarien ”palkitsemista” toimarivirkistyksistä monipuolisemmaksi, sekä auttaa kaikkia killan toimareita toteuttamaan ideoitaan, jotka tuntuvat olevan oman kokemuksen tai jaksamisen ulkopuolella. Palaan toiseen kohtaan vielä alemmassa osiossa, mutta toimarivirkistyksien suurin rajoite on se, että toimareiden virkistyksistä vastaaminen on ollut pelkästään muutenkin kiireisen varapuheenjohtajan kontoilla. Omistamalla kokonaisen toimariviran toimarien palkitsemiselle aion kehittää lisää pienikokoisempia virkistyksiä sekä muita mahdollisuuksia tutustua muihin toimareihin. Ideoita on jo koko vuodelle, mutta koska rooli on ensi kertaa kokeilussa, on vielä vaikea ennustaa paljonko tapahtumia ehdimme vuoden aikana järkkäämään.

Pidän siis korkealentoisimmat ideani vielä yllätyksenä, mutta konkretian vuoksi esittelen vielä millaisia ideoimiani tapahtumia olen jo tähän mennessä edistänyt:

  • Jaoksien sisäisiä virkistys/tutustumistapahtumia. Olen jo jutellut raatilaisten kanssa näiden toteutettavuudesta eri jaoksien sisällä, sekä toteuttanut yhdessä Iriksen kanssa infojaoksen INFOillan.
  • Toimarien lounaslotto, ToLoLo. Kuten kaikki muutkin lounaslotot, tässä olisi tarkoitus päästä lounaalle juttelemaan jonkun toivottavasti vähemmän valmiiksi tutun henkilön kanssa. Näistä olisi tarkoitus tehdä säännöllisiä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua ToLoLoon aina, kun kokee haluavansa. Myöskin aktivoidakseen keskustelua, olen ajatellut keksiä erilaisia haasteita lounaan ajalle, kuten jonkin sanan ujuttamista keskusteluun huomaamattomasti tai muuta vastaavaa twistiä.

Omien projektieni lisäksi olen myös toiminut varapuheenjohtajan apuna esimerkiksi toimarivaihtositsien suunnittelussa ja aion auttaa jatkossakin toimarivirkistyksissä, jotta jopa Steissi pääsee jossain väleissä lepäämään.

Mitä tämä siis tarkoittaa sinulle?

Kuten jo mainitsin ylempänäkin, toinen tavoitteistani on mahdollistaa uudenlaisten tapahtumakonseptien toteuttaminen. Jos esimerkiksi toimarina tai toimikunnassa tulee mieleen tapahtumakonsepti, joka olisi kiva toteuttaa, mutta joka on aiemman kokemuksen ulkopuolella tai täysin uudenlainen ja voisi tarvita paljon suunnittelua, voin tulla avuksi toteuttamaan ja ammentaa omaa kokemustani tapahtumanjärkkäämisestä, sekä yksinkertaisesti ylimääräistä aikaani, kun minulla ei ole kiireitä muiden toimikunnan järkkäämien tapahtumien kanssa.

Siis jos on mielessä tapahtuma, ja on epävarmaa että ehdittekö toteuttamaan sitä, kannattaa slaidaa @yhteISOvastaavanne niin voin tulla jeesimään just sen verran kun haluatte, ja autan teitä järkkäämään sen juuri sellaisena kuin haluatte.


Hi, I’m Leo and I’ve been the Guild of Physics’ Community coordinator for close to two months already so it’s about time I tell you what the Community coordinator actually does.

Tl;dr: The Community coordinator works as the right hand of the Vice Chair with regards to the guild officials as well as help the guild officials with anything related to organising events. Especially if you are a guild official, I recommend glancing through the post so that you are aware of how I can be of assistance.

This text is split into two pieces, a general presentation of the position as well as a clearer explanation of how this could affect you if you are a guild official.

What is this?

The Community coordinator is an experimental role, that I have developed with our Chair and Vice Chair, Julia and Laura. The goal of the role is to develop the “rewarding” of our guild officials to be more diverse, as well as help all the guild officials implement their ideas that seem to be outside their own knowledge or energy reserves. I’ll get back to the second one down below, but as for the first one, the greatest problem has been that the only person responsible for organising any refreshments to guild officials is the even otherwise busy Vice Chair. By dedicating an entire new role for rewarding guild officials I plan on developing more smaller scale refreshments and other possibilities to get to know other guild officials. I have a bunch of ideas for the coming year, but as this is the first time having such a role, it is still impossible to tell how much of it is possible to organise.

That means I’ll be keeping my wildest ideas to myself, but for the sake of some concreteness, I’ll list the ideas I have already taken forward:

  • Refreshment/get-to-know events inside guild divisions. I have already talked to board members about whether these could be organised in the divisions they run, as well as already completed the INFOilta with Iris inside the information division.
  • Guild official lunch lottery. Same as with any other lunch lottery, the goal would be to get to have lunch and chat with someone you are probably less familiar with. I also plan to make these regular so that you will have more chances to meet new people. To activate more conversation, I also plan to have some fun little challenges such as having to sneak some specific word into the conversation unnoticed or other similar twists.

In addition to my own projects I have also helped our Vice Chair with for example the organising of the Guild official exchange sitsis and am planning on helping with future refreshments as well so that even Steissi will be able to get some rest.

What does this mean for you?

As I already mentioned above, my other goal is to help enable creating new kinds of events. If for example you or your committee come up with a new event idea that would be fun to carry out, but you don’t have experience in that sort of thing or if it would require a ton of planning, I can come help you plan and execute it with the experience I have accumulated in organising all kinds of events, as well as extra time as I will not bee busy with all the other stuff your committee would be working on at the same time.

So in short, if you have an event in mind, but are unsure about being able to make it happen, feel free to message @yhteISOvastaavanne, so that I can come help you as much as you want to make the event as you envision it.

6 tykkäystä