Matematiikan ja operaatiotutkimuksen koulutusneuvoston kokous 5/2022 // Master’s Programme Committee for Mathematics and Operations Research meeting 5/2022

(in english below)

Matematiikan ja operaatiotutkimuksen koulutusneuvoston kokous 5/2022

Hei taas. Matematiikan ja operaatiotutkimuksen koulutusneuvosto kokoontui tiistaina 23.8.2022 viidennettä kertaa tänä vuonna. Kokous oli suhteellisen pitkä, ja virallisuuksien lisäksi saatiin paljon keskustelua aikaiseksi. Keskustelu kuitenkin pyöri suurimmaksi osaksi vanhojen puheenaiheiden ympärillä. Prof. Lasse Leskelä on palannut tutkimusvapaalta, ja toimii nyt ohjelman johtajana sekä koulutusneuvoston puheenjohtajana.

Diplomitöistä

Kuten on ollut tapana, kokous aloitettiin diplomitöiden aihehakemusten ja arvosanaesitysten hyväksymisellä.

Sovelletun matematiikan pääaineeseen tehdään diplomitöitä, jotka sisältönsä puolesta menisivät tietotekniikastakin. Heräsi kysymys, että pitäisikö näiden olla mieluummin tietotekniikan professorien valvomia. Oikeaa vastausta ei vaikuttanut olevan. Kuitenkin, jos ”kahden vaiheilla” olevalle työlle löytyy sopiva valvoja meiltä, on se laitoksen kannalta näin parempi, sillä laitos saa rahaa valvotuista töistä. Samanlaisia tietotekniikan puolelle astuvia töitä on tehty myös systikselle ja tämä on sopinut kuulemma hyvin; opiskelijoita on kuitenkin tällöin kehotettu pitämään systisasiat työn pääosassa.

Arvosanoja hyväksyessä huomio keskittyi hakemuksissa esiintyviin vaihtelevuuteen. Joissain lausunnoissa ei ollut kirjoitettu erillisiä perusteluja jokaiselle osa-alueen arvosanalle. Tämä on OK, mutta jotkut osa-alueet (esim. ”results and contribution”) ovat tulkinnanvaraisempia ja saattavat tarvita tarkempaa erittelyä. Tarvetta standardisoinnille vaikuttaisi olevan, mutta tästä keskustellaan varmaan myöhemmin.

Eteen on tullut muutamia esim. tietotekniikan tai teknillisen fysiikan laitokselle tehtyjä diplomitöitä, jotka eivät joiltain osiltaan vastaa matematiikan tai systiksen standardeja. Tämä on yleensä liittynyt työn esitystapaan tai yksityiskohtien relevanttiuteen, eikä ole johtanut vaikkapa siihen, että ehdotettua arvosanaa ei olisi hyväksytty. On ehdotettu, että tulevaisuudessa laitoksella voisi olla enemmän kommunikaatiota jo työn kirjoittamisen aikana siitä, mitä työltä odotetaan. Tapauksissa, joissa valvoja on meidän laitokseltamme, ei ole todennäköisesti huolen aihetta.

Kurssipalaute

Kokouksessa tarkasteltiin opiskelijoiden antamaa palautetta laitoksen järjestämistä kursseista kuluneena lukuvuonna. Mitään hälyttävää luvuissa ei nähty, ja ne kuulemma seuraavat aiemminkin nähtyjä kaavoja. En ole itse nähnyt viime vuosien lukuja, joten tässä luotetaan henkilökunnan mielipiteeseen. Kaksi kurssia koettiin noppamäärään suhteutettuna vähemmän työläinä: How to lie with statistics? ja Combinatorial Network Analysis. Näistä edellinen ei yllättänyt, ja matalampi työmäärä nähtiin kurssin luonteen takia hyväksyttävänä, mutta jälkimmäinen taas hämmensi.

Jälleen kerran tehtiin selväksi, että lukuja tulkitessa täytyy ottaa huomioon konteksti: perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen kursseista saadut palautteet eivät ole keskenään vertauskelpoisia, sillä kursseilla on erilaisia opiskelijoita, jotka käyvät kursseja erilaisista syistä, ja ovat eri vaiheessa opintoja. Etenkin syventävien kurssien kohdalla, joissa palautteen antajien määrä on pieni, on vaikea tehdä mitään järkeviä tulkintoja yksittäisten järjestyskertojen palautteesta. Mahdollisena kehitysideana esitettiin, että kurssipalautetta voisi tarkastella aikasarjana lukuvuodesta toiseen. Tämän pitäisi olla kuulemma mahdollista, ja toivottavasti tulevaisuudessa dataa päästään tarkkailemaan tässä muodossa.

Tuloksissa näkyvistä trendeistä, sekä kiinnostavista tai huolta aiheuttavista asioista olisi hyvä viestiä itse kurssien opettajille. Myöskin vaikka kyse onkin maisteriohjelman koulutusneuvostosta, on tässä tarkastelussa mukana kaikki laitoksen opettamat kurssit, kandidaattitason kurssit mukaan lukien. Kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto on koko korkeakoulun laajuinen, eli näistä tuloksista ei hirveästi päästä puhumaan siellä. Laitos tulee todennäköisesti järjestämään sisäisen kokouksen, jossa näistä asioista keskustellaan opettajakunnan kesken.

Palautteista tehtiin myös muutamia hauskoja havaintoja: kurssit, jotka olivat saaneet hieman tavanomaista heikomman yleisarvosanan opiskelijoilta, saivat kuitenkin yllättävän korkeita pisteitä koetusta hyödyllisyydestä. TFM:n versiot matematiikan peruskursseista saivat selkeästi korkeampia arvosanaja koetusta hyödyllisyydestä, mikä tuskin yllättää ketään.

Diplomityöpohja

Matematiikan ja systeemitieteiden kanditöille on lanseerattu virallinen LaTeX-pohja, ja nyt on pohdittu samanlaisen luomista diplomitöille. Hyväksytyissä töissä näkyy tätä nykyä vähän kaikenlaisia pohjia. Aallon Gitlabista löytyy puolivirallisia, Aallon tyyliin tehtyjä pohjia kaiken tasoisille opinnäytetöille, mutta ”SCI Master’s thesis”-sivuilla MyCoursesissa on linkattu hieman erinäköisiin pohjiin. Sekoittaakseen soppaa, MyCoursesissa annetaan lisäksi esimerkki-pdf, joka näyttää erilaiselta kuin linkatun pohjan tuottamat. Kuten myös dippasivuilla sanotaan, tiukkoja vaatimuksia diplomitöiden ulkoasulle ei ole, kunhan vaadittavat tiedot löytyvät tiivistelmäsivulta, ja työ seuraa yleisesti tieteenalan käytäntöjä esim. viittaustavan suhteen.

Loppupeleissä SCI:n dippasivuilla annettu pohja on tällä hetkellä ”virallisin” olemassa oleva pohja, ja sitä pidetään tyydyttävänä aloituspisteenä oman pohjan luomiselle. Kandityöpohjan laatinut henkilö kutsutaan seuraavaan kokoukseen, jossa keskustellaan tarpeista ja yksityiskohdista.

Muuta

Koulutusneuvoston seuraava kokous on tiistaina 18. lokakuuta.

Olen fuksi, mikä tämä on?

Yliopistolaki velvoittaa ylioppilaskunnan nimittämään opiskelijaedustajia yliopiston hallinnollisiin toimielimiin. Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit istuvat täysivaltaisina jäseninä yliopiston komiteoissa, neuvostoissa ja työryhmissä, joissa he tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa ja harjoittavat edunvalvontaa.

Killan opintovastaava ja opintoadjutantit toimivat hallopedeina neuvostoissa, joissa käsitellään juuri meidän kiltamme opiskelijoita koskevia asioita. Näitä ovat

 • Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto
 • Perustieteiden akateeminen komitea
 • Matematiikan ja operaatiotutkimuksen maisteriohjelman koulutusneuvosto
 • Teknillisen fysiikan maisteriohjelman koulutusneuvosto
 • Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee
 • Life Science Technologies Programme Committee

Tapana on, että kokouksissa tehdyistä päätöksistä ja keskustelluista asioista raportoidaan kiltalaisille tämänkaltaisten kokousreferaattien muodossa.

—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–

Master’s Programme Committee for Mathematics and Operations Research meeting 5/2022

Hello everyone. The Master’s Programme Committee for Mathematics and Operations Research met on Tuesday 23.8.2022 for the fifth time this year. The meeting was relatively long, and we managed to have quite a lot of discussion on top of the standard business. The topics, however, were largely pre-established ones. Prof. Lasse Leskelä has returned from research leave, and is now the chair of the committee, as well as the director of the master’s programme.

Master’s theses

As usual, the meeting started with examination and approval of topic and grade proposals for master’s theses.

Some theses written for the major in Applied Mathematics could pass for theses in Computer Science as well. The question was should these types of theses be instead supervised by professors in the CS department. There seemed to be no correct answer to this. However, if a thesis is between two fields and a suitable supervisor is found from our department, it is better to have our people supervise it, since the department gets money from supervised theses. Some theses in Operations Research have similarly had overlap with CS, and these have worked out well. In these cases, the students have been instructed to keep the focus of the thesis in aspects related to OR.

While going through grade proposals, the variation between the evaluation statements elicited attention. In some statements, separate justifications were not written for the evaluation area subgrades. This was considered OK, but some of the evaluation areas (“results and contribution”, for example) are more ambiguous and perhaps require elaboration. There would seem to be room for standardization here, but this will most likely be discussed later.

There have been cases of theses done for the CS and Applied Physics departments where the finished work has in some respects not complied with the standards of mathematics or operations research. These issues have mostly been related to matters of presentation or the relevance of certain details and have not been serious enough to cause a proposed grade to be rejected. It was suggested that there could be more communication by the department during the writing process about what is expected from the thesis. In cases where the supervisor is from our department, there is probably no need to worry about this.

Course feedback

Next up on the agenda was examination of the course feedback from the previous academic year. Nothing alarming was present in the numbers, and they followed the same patterns as seen in preceding years. I haven’t personally seen the data from other years, so this is based on staff opinion. Two courses were considered less demanding than average for the ECTS credits offered. These were How to lie with statistics? and Combinatorial Network Analysis. For the former this was not surprising and given the nature of the course a lower workload was considered acceptable. However in the case of the latter course the feedback was considered a bit perplexing.

It was reiterated that while interpreting course feedback data, one must take context into account. Feedback obtained from basic, intermediate and advanced studies can’t easily be compared, since they have different types of students, taking courses for different reasons, in different stages of studies. Especially with advanced courses, where the number of participants is small, it is hard to make any valid conclusions from feedback received from single instances. As a possible development idea, it was suggested that course feedback from successive academic years could be examined as time series. This should be possible, and hopefully we will see it in the future.

It would be good if any trends or interesting/worrying observations were communicated to the teachers of courses. Also, even though this is formally the committee of the master’s programme, this examination covers all courses taught by the department, including bachelor’s level courses. The bachelor’s programme committee is school-wide, so this data will not get discussed there in detail. The department will most likely hold an internal meeting where results from feedback is discussed about with the teaching staff.

Some fun observations were made about the feedback: courses that received a slightly below-average overall assessment grade from the students still ended up getting good marks on the question “I will benefit from this course”. TFM-versions of the basic courses received markedly more positive responses about perceived benefit, to no one’s surprise.

Master’s thesis template

An official LaTeX template has been established for bachelor’s theses in the Mathematics and Systems Sciences major, and there has been talk about creating one for master’s theses. Nowadays one can see various kinds of templates being used in accepted master’s theses. Semi-official templates in the Aalto style for all types of theses can be found from Aalto’s Gitlab. However, on the SCI Master’s thesis page on MyCourses, there are links to slightly different looking templates. To make matters a bit more confusing, the example-pdf given on MyCourses looks different from what is produced by the linked template. As is stated on the MyCourses pages, there are no strict rules for the appearance of the thesis, as long as the necessary details can be found on the abstract page, and the thesis generally follows the conventions of the field, for example with regards to citation style.

In any case, the template provided on the SCI Master’s thesis page on MyCourses is the most “official” template at the moment, and it is considered to be a suitable starting point for the creation of an in-house template. The same person that made the bachelor’s thesis template will be invited to the next meeting, where requirements and details will be discussed.

Other things

The next meeting of the committee is on Tuesday, 18 October.

I’m a fuksi, what is this?

According to the Universities Act, the student union has a duty to appoint student representatives for administrative bodies within the university. Student representatives in administration, commonly referred to as hallopeds, sit as full members in various university committees, councils and working groups, where they present the perspective of the students and promote student interests.

The guild’s Master of Academic Affairs and Academic Affairs Adjutants act as hallopeds in committees whose dealings are relevant to students of our guild. Such committees are

 • the Bachelor’s Degree Programme Committee of Science
 • the Academic Committee for Science
 • the Master’s Degree Programme Committee for Mathematics and Operations Research
 • the Master’s Degree Programme Committee for Engineering Physics
 • the Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee
 • the Life Science Technologies Programme Committee

It has been customary to report on decisions made and issues discussed in committee meetings to guild members in the form of write-ups like this.

1 tykkäys