Perustieteiden kanditaattiohjelmien koulutusneuvosto 4/22

Perustieteiden kanditaattiohjelmien koulutusneuvosto 4/22

3.10.2022

Tämänkertaisessa kandidaattiohjelmien koulutusneuvostossa käsiteltiin muutamia opetussuunnitelman muutoksia, opintojen edistymistä pääaineittain, SCI-kandidaattiohjelman kurssipalautetta sekä DIA-valinnan rajoja vuonna 2022. Kokouksen lopuksi keskusteltiin DIA-valinnan mahdollisista uudistuksista tulevaisuudessa.

Ensimmäisenä asiana kokouksessa päätettiin opetussuunnitelman muutoksista informaatioverkostojen ja teknillisen psykologian mallilukujärjestyksiin. Muutoksilla vältyttiin pakollisten kurssien päällekkäisyyksiltä ja varmistettiin esitietovaatimusten täyttymiset. Lisäksi teknillisen fysiikan laitoksen järkkäämät palveluopetuskurssit PHYS-A3131 Sähkömagnetismi (ENG1) ja PHYS-A3132 Sähkömagnetismi (ENG2) peruttiin lukuvuodelta 2022–2023. Muutosta ehdotettiin ENG:illä tapahtuneen kandiuudistuksen myötä. Kurssien kävijämäärien odotetaan jatkossa olevan liian matalat, jotta erillisten kurssien järjestäminen olisi järkevää.

Seuraavaksi kokouksessa tarkasteltiin tilastoja opintojen etenemisestä pääainekohtaisesti. Esitellyistä kaavioista ja tilastoista ei lopulta pystytty oikein sanomaan mitään hyödyllistä ohjelman kehittämisen kannalta. Lisäksi tarkasteltiin tilastoja tutkinnon suoritusajoista kanditutkinnon osalta. Pääaineiden kohdalla havaittiin eroja, minkä ajateltiin johtuvan esimerkiksi siitä, että tietyillä aloilla tutkinnon merkitys on vahvempi tekijä työllistymisessä.

Seuraavaksi kokouksessa edettiin tarkastelemaan SCI-kandidaattiohjelman numeerista kurssipalautetta, joka näytti keskimäärin hyvälle. Opiskelijoiden puolelta nostettiin esille, että olisi hyvä nähdä konkreettisemmin muutoksia, mitä kurssipalautteen pohjalta on tehty. Lisäksi keskusteltiin mikä olisi oikea aika ilmoittaa palautteen antamisesta tai mahdollisista palautteen pohjalta tehdyistä muutoksista kurssilla. Kurssin alussa muutoksista ilmoittaminen voisi kannustaa ihmisiä kiinnittämään enemmän huomiota uudistusten toimivuuteen. Keskustelussa nousi myös esille, että opiskelijat ovat kehittämässä uutta varjo-opinto-opasta, jossa olisi mahdollista antaa palautetta kurssikohtaisesti. Tästä heräsi huoli siitä, että onko oikein, että opiskelijat pystyvät julkiseen foorumiin antamaan palautetta yksittäisistä opettajista. Varjo-opinto-opas olisi kuitenkin suunniteltu siten, että palaute olisi helposti yhdistettävissä ainoastaan itse kurssiin, ei sen pitäjään.

Seuraavaksi katsottiin DIA-valinnan alimpia hyväksyttyjä pisterajoja hakukohdekohtaisesti. Koko DIA-haun tasolla Perustieteiden korkeakoulussa on hyvinkin korkeat pisterajat edellisten vuosien tapaan, mikä ei yllättänyt kokousta. Pisterajat löytyvät esimerkiksi DIA-valinnan nettisivuilta, jos niiden tarkastelu kiinnostaa.

Lopuksi kokouksessa keskusteltiin DIA-valinnan tulevaisuudesta tulevan yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen myötä. Korkeakouluhaun uudistus on viime aikoina ollut myös yleisemmin valtakunnan mediassa esillä, mutta nyt käyty keskustelu keskittyi nimenomaan DIA-valinnan tulevaisuuteen. Yhtenä suurena ongelmana nykyjärjestelmässä mainittiin ensikertalaisuuden tuomat merkittävät hyödyt haussa, minkä ajatellaan hidastaa keskiasteelta valmistuneiden siirtymistä korkeakouluopintoihin.

Uusi kehityshanke on vasta lapsen kengissä ja ensimmäisiä hankkeeseen liittyviä tutkimuksia on aloitettu tänä vuonna. Hankkeen tavoitteena olisi tuottaa hakijan kannalta selkeä ja vähemmän kuormittava hakujärjestelmä, joka kuitenkin mahdollistaa useampaan paikkaan hakemisen. Kokouksessa keskusteltiin hankkeesta ja sen vaikutuksesta tekniikan alojen hakuprosessiin. Keskustelua heräsi etenkin mahdollisesta valintakokeiden yhtenäistämisestä valtakunnan tasolla. Yhtenä huolena nostettiin informaatioverkostojen hakukohteen kohtalo. Nykyisenkaltaisen DIA:n erillishaun säilyminen nähdään ohjelman kannalta eksistentiaalisena kysymyksenä. Kokous päätti lopulta vastustaa yhtä valintakoetta kaikille.