Raadin esitys kestävyysohjeeksi / Proposal of the board for sustainability guidelines

Hei kilta!

Vuoden 2021 raati aloitti projektin killan kestävyysohjeen kirjoittamiseksi, jossa tarkoituksena olisi antaa ohjeita ja linjauksia killan toiminnan ohjaamisesta kestävämmäksi, erityisesti ekologisemmaksi, mutta myös eettisemmäksi ja kotimaisuutta suosivaksi. Nyt tämä projekti on edistynyt ja nykyinen raati on hyväksynyt pohjaesityksen tästä ohjeesta kokouksessa 34/22. Kyseessä on kuitenkin niin tärkeitä arvopohjaisia linjauksia, että tämä ohje halutaan saattaa keskusteluun koko killalle ja sille halutaan hyväksyntä killan kokouksessa. Kestävyysohje käsitellään vaalikokouksen ensimmäisessä osassa ti 1.11.

Ohje sisältää joitakin linjauksia, mutta lisäksi paljon ohjeita ja käytännön vinkkejä kestävämpään toiminnan järjestämiseen killassa. Ohje on koostettu AYY:n kestävän kehityksen ohjeen pohjalta keräämällä sieltä olennaisimmat kohdat killallemme ja lisäämällä joitakin omia kohtia. Ohjeessa käsitellään ruokaa, hankintoja, vuosijuhlia ja matkustamista. Suurin osa ohjeista toteutuu nyt jo killassamme, joten kyseessä ei ole lopulta kovin suuri muutos käytännön tasolla.

Kenties huomattavin ja mielipiteitä jakava linjaus käsittelee tapahtumissa tarjottavaa ruokaa:

“Fyysikkokilta ei tarjoile tilaisuuksissaan lihaa, poislukien kotimainen riista, kala, ja hyönteiset.”

Killan tapahtumissa tarjoiltava ruoka on ollut nyt jo pääsääntöisesti tämän linjauksen mukaista useamman vuoden ajan. Kuitenkin tähän asti päätös on ollut tapahtumanjärjestäjien oma. Raadin mielestä tämä olisi hyvä kirjata kestävyysohjeeseen, koska se on konkreettisimpia muutoksia, mitä kilta voi tehdä ekologisuuden ja kestävän kehityksen eteen. AYY on myös toiminut näin jo useamman vuoden ajan.

Esitys kestävyysohjeesta löytyy täältä: kestävyysohje

Esityksestä toivotaan rakentavaa keskustelua, ja esityksestä saa ja myös on aivan tervetullutta tehdä vastaesitys. Keskustelussa on kuitenkin syytä muistaa, että kenenkään mielipide ei ole väärin ja kaikki kannat ovat yhtä arvokkaita tuoda mukaan keskusteluun. Nämä aiheet saattavat olla monelle tunteita herättäviä, mutta pidetään keskustelu asiallisena ja ilmapiiri sellaisena, että kaikki uskaltavat tuoda mielipiteensä esille.

Kommentteja esityksestä voi jättää tänne Fiirumille tähän ketjuun, tai lähettämällä viestiä telegramissa @anleju tai sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi, raati@fyysikkokilta.fi tai jättämällä anonyymin kommentin osoitteessa https://www.fyysikkokilta.fi/palaute-raadille/ .

Raadin ‘22 puolesta
Julia Virtanen

Hey guild!

In 2021, the board started a project to write sustainability guidelines, which would provide guidance and guidelines on how to make the guild more sustainable, especially more ecological, but also more ethical and domestic. This project has now progressed and the current board has approved a proposal of this guideline at board meeting 34/22. However, these are such important value-based policies that this guideline is wanted to be discussed by the whole guild and approved at the guild meeting. The sustainability guideline will be discussed in the first part of the election meeting on Tue 1.11.

The guideline contains some policies, but also many instructions and practical tips for a more sustainable organization of activities in the guild. The guideline has been compiled on the basis of the AYY sustainability guideline by collecting the most relevant points for our guild and adding some of our own. The guide covers food, procurement, annual balls and travel. Most of the guidelines are already implemented in our guild, so it is ultimately not a big change in practice.

Perhaps the most notable and divisive guideline deals with food served at events:

“The Guild of Physics does not serve meat at its events, excluding domestic game, fish, and insects.”

The food served at guild events has now been generally in line with this policy for several years. However, until now the decision has been left to the event organizers. The board thinks that this should be written into the sustainability guidelines, as it is one of the most concrete changes the guild can make towards sustainability. AYY has also been doing this for several years.

The proposal of sustainability guidelines can be found here: sustainability guidelines

A constructive debate on the proposal is encouraged, and counter-proposals are welcome. However, it is important to remember that no one’s opinion is wrong and all opinions are equally worthy of inclusion in the debate. These topics may be emotive for many, but let us keep the debate suitable and the atmosphere conducive to everyone having the courage to express their views.

Comments on the proposition can be left here on Fiirumi in this discussion, or by sending a message via telegram @anleju or email to puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi, raati@fyysikkokilta.fi or by leaving an anonymous comment at https://www.fyysikkokilta.fi/palaute-raadille/ .

On behalf of the board '22
Julia Virtanen

5 tykkäystä