Raadin luonnos yhdenvertaisuussuunnitelmaksi / The board's draft for the equality plan

(In English below!)

Tervehdys kaikille!

Raati ‘23 on kiltalaisten auttamana työstänyt killalle yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on tarkoitus hyväksyä vaalikokouksen 1. osassa (31.10.). Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on antaa sekä suoria linjauksia yhdenvertaisuudesta killassa, että konkreettisia vinkkejä yhdenvertaisuuden saavuttamiseen killan tapahtumissa ja muussa toiminnassa. Koemme raatina yhdenvertaisuussuunnitelman erittäin tärkeäksi lisäykseksi, sillä killan suhtautumisesta näihin tärkeisiin teemoihin ei toistaiseksi ole linjattu.

Kyseessä on suunnitelma eikä ohjesääntö, joten on myös ymmärrettävää, että kaikki ehdottamamme muutokset eivät välittömästi tule käyttöön täysin onnistuneesti, vaan tämä vaatii aikaa. Suunnitelman tavoite onkin nostaa esille kehityskohteita ja kipupisteitä killassa yhdenvertaisuuden parissa, joiden huomioiminen tekisi killasta yhdenvertaisemman ja mukavamman ympäristön toimia — ihan jokaiselle. Ohjetta on tarkoitus käyttää esim. uusien raatilaisten ja toimarien perehdyttämisessä ja sitä voidaan myös päivittää myöhemmin, jos uusia epäkohtia ilmenee. Hallinnolliselta merkitykseltään ja velvoittavuudeltaan yhdenvertaisuussuunnitelma rinnastuu killan ohjeisiin (esim. kestävyysohje), joista voi tarkemmin lukea Ohjeet – Fyysikkokilta.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on raadin osalta valmis, mutta emme ole vielä hyväksyneet ohjeen nykyistä muotoilua raadin pohjaesitykseksi. Haluamme ennen pohjaesityksen hyväksymistä kuulla kiltalaisilta mielipiteitä ja parannusehdotuksia suunnitelmaan liittyen. Tällöin voimme ottaa mahdolliset korjausehdotukset huomioon jo raadin pohjaesityksessä.

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa linjataan muun muassa englanninkielisestä viestinnästä sekä kaksikielisyydestä killassa, killan hallinnon avoimuudesta, sekä ihmisten eri taustojen huomioimisesta killan toiminnassa. Osa linjauksista jakaa varmasti mielipiteitä, minkä vuoksi koemme, että on tärkeää ottaa asia jo nyt puheeksi killan kanssa.

Raadin luonnos yhdenvertaisuussuunnitelmasta löytyy täältä.

Kommentteja yhdenvertaisuussuunnitelmasta voi esittää tähän ketjuun Fiirumilla, Telegramissa @juliavirtanen, sähköpostilla raati@fyysikkokilta.fi tai anonyymisti osoitteessa Palaute Raadille – Fyysikkokilta. Raati hyväksyy pohjaesityksen tenttiviikon kokouksessa perjantaina 20.10. klo 11. Toivomme, että suurin kommentointi tehdään nyt etukäteen eikä vasta vaalikokouksessa, jotta myös puheenjohtajavaali saadaan myös suoritettua järkevässä ajassa.

Muistetaan pitää keskustelu asiallisena ja rakentavana!

Raadin ‘23 puolesta,

Maaria

Hello everyone!

With the help of guild members, the Board of '23 has been working on an equality plan for our guild, which is to be accepted at the first part of the election meeting (31.10.). The purpose of the equality plan is to provide both direct guidelines on equality in the Guild and also concrete tips on how to achieve equality in Guild events and other activities. As a Board, we consider the equality plan to be a very important addition, as there is currently no policy on how the guild should approach these important topics.

The document in question is only a plan, so it is also understandable that not all the changes we propose will be fully successful immediately, and that this will take time. The aim of the plan is therefore to highlight areas for development in the guild around equality, which, if addressed, would make the guild a more equal and comfortable environment to work in - for everyone. The guide will be used, for example, as an introduction for new board members and guild officials, and can be updated later if new issues arise. In terms of administrative relevance, the equality plan is similar to the Guild’s guidelines (e.g. the Sustainability Guidelines), which can be found at Ohjeet – Fyysikkokilta.

The equality plan is ready, but we have not yet approved the current wording of the guidelines as the proposal for the equality plan. We would like to hear from the guild members before approving the basic draft to get their opinions and suggestions for improvements to the plan. This will allow us to take any suggested improvements into account in the final draft for the board.

The equality plan will include guidelines on English communication and bilingualism in the guild, transparency in the guild’s administration, and the inclusion of people from different backgrounds in the guild’s activities. Some of the policies are bound to divide opinion, which is why we feel it is important to raise the issue with the guild now.

The Board’s draft for the equality plan can be found here.

Comments on the equality plan can be posted in this thread on Fiirumi, on Telegram @juliavirtanen, by email to raati@fyysikkokilta.fi or anonymously at Feedback for the Board – Guild of Physics. The board will approve its proposal for the equality plan at the meeting of the exam week on Friday 20.10. at 11 o’clock. We hope that most of the comments will be made now in advance and not at the election meeting, so that the election of the president can also be completed in a reasonable time.

Let’s remember to keep the discussion appropriate and constructive!

On behalf of the Board of '23,

Maaria

2 tykkäystä