Raadin pohjaesitys: Sijoitusohjesääntö killan uudeksi ohjesäännöksi / Proposal of the board: Investment guidelines for new guild guidelines

Hei,
Sijoitustoimikunta on työstänyt kevään sekä kesän ajan sijoitusohjesääntöä, joka saadaan raadin pohjaesitykseksi nyt killan ylimääräiseen kokoukseen. Tämähän on jo huomenna hui! :scream:

Fyysikkokillan tekijät ovat jo useamman vuoden ajan pohtineet sijoitustoiminnan aloittamista, ja nyt tämän ohjesäännön johdosta sijoitustoiminta voidaan todennäköisesti panna aluilleen ensi vuonna.

Sijoitusohjesäännön päällimmäinen idea on antaa raamit sekä ohjeet sijoitusvastaavalle, joka tekee vuosikohtaisen sijoitusbudjetin killan vuosikokoukseen. Käytännössä timeline olisi seuraavanlainen:

 1. Alla oleva sijoitusohjesääntö (tai sen muutosesitys) nuijitaan killan ylimääräisessä sekä vaalikokouksessa läpi.

 2. Sijoitusvastaava luo sijoitettavien varojen budjettiesityksen, joka seuraa 5-vuotisen sijoitussuunnitelman (kohta 2§) asettamia raameja. Nykyinen sijoitustoimikunta toimii vuoden 2023/2024 sijoitusvastaavana, tulevaisuudessa pestiin valitaan yksi tai pari toimaria.

 3. Vuosikokouksessa 2024 sijoitusvastaavan budjettiesitys hyväksytään, ja sijoitusvastaava sijoittaa budjetoidun summan aikataulun mukaisesti. Tässä vaiheessa tilinpäätöksen informaatio on saatavilla, jolloin killan varallisuus on myös tiedossa.

 4. Jokaiseen tulevaan vuosikokoukseen on tuotava uusi sijoitettavien varojen budjettiesitys. Jos sijoitukset ovat onnistuneet, muutoksia ei tarvitse tehdä ja voidaan ehdottaa uudestaan aikaisemman vuoden esitystä. Pyritään siis alustamaan sijoitustoiminta siten, että se aiheuttaa tulevaisuudessa mahdollisimman vähän harmaita hiuksia.

 5. Kohdan 2§ mukaan vuoden 2029 jälkeen viisivuotinen suunnitelma päättyy, sillä sijoitushorisonttimme on viisi vuotta. Luonnollisesti tämä tarkoittaa sitä, että ohjetta pitää vuonna 2029 päivittää, varsinkin jos se ei seuraa enää senhetkisiä markkinoita. Nykyinen suunnitelma voidaan toki myös kopioida vuosille 2030-2035, jos se on todettu hyväksi. Pointtina on, että ohje ei sitouta kiltaa sijoittamaan ikuisuudeksi! Tämä on meillekin kokeilua, ja viiden vuoden aikana varmasti päästään testaamaan, onko sijoittamisessa järkeä ja kannattaako siihen pistää resursseja.

Kiitos vielä tuhannesti koko sijoitustyöryhmälle panoksestanne, ilman teitä oltaisiin edelleenkin lähtökuopissa.

Nähdään huomisessa kokouksessa!

Sijoitustoimikunnan sekä raadin puolesta,
Laura

Sijoitusohjesääntöä ovat tämän lisäksi aktiivisesti työstäneet:
Jayaditya Shah
Joona Lindell
Tommi Huhtinen
Rikhard Ranta
Kasper Vesala
Leevi Kaukonen
Niko Miller
Sonja Rantala

OHJESÄÄNTÖ ALKAA TÄSTÄ

1§ Tarkoitus
Sijoitusten ensisijainen tarkoitus on ylläpitää killan varallisuutta sekä tukea killan tarkoituksenmukaista toimintaa. Killan sijoitusvarallisuutta kasvatetaan ensisijaisesti tilikauden voitosta.

Ajatus ohjesäännön taustalla on kannustaa kiltaa käyttämään varojaan ensisijaisesti omaan yleishyödylliseen toimintaan, eikä sijoitustoimintaan. Toinen kantava ajatus ohjesäännön taustalla on mahdollisesti tilikauden aikana syntyneen voiton ohjaaminen toimintaan, jossa varallisuuden arvo ei laske tai mahdollisesti kasvaa.

Killan sijoituksia tulee hoitaa tämän ohjesäännön mukaan. Sijoitustoiminnan uudelleenohjaaminen tulee tehdä tätä ohjesääntöä muokkaamalla. Ohjesääntö on pyritty muotoilemaan tavalla, ettei sijoitustoiminnan harjoittamisesta syntyisi rasitetta killan varainhoidolle. Ohjesäännön tarkoitus on myös turvata sijoitustoiminnan jatkuvuus pidemmällekin aikavälille. Muodostettaessa salkkua on noudatettava Fyysikkokillan arvoja, ja salkun on kuvastettava Fyysikkokillan sitoutumista sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen.

2§ Sijoitussuunnitelma vuosille 2024-2029

 1. Sijoitukset tulee tehdä Nordnetin ETF-rahastoihin.
 2. Sijoitukset tehdään maailmanlaajuiseen indeksirahastoon 60-80% ja ESG rahastoon 20-40% painolla
  a. Maailmanlaajuinen rahasto, esimerkiksi
  iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
  iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
  b. ESG rahasto, esimerkiksi
  iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
  Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
 3. Tämänhetkinen sijoitushorisontti on viisi (5) vuotta.
  a. Ennen vuotta 2029 rahaa ei tulisi nostaa sijoituksista tai sijoittaa rahastoihin, jotka jakavat osinkoja.
  b. Vuonna 2029 tulee uudelleenarvioida sijoitusten allokaatio, tuottovaatimus ja tuoton muoto sekä sijoitustoiminnan toimivuus killan näkökulmasta (eli siirtyykö rahaa killalta sijoitettavaksi, ja tiedetäänkö milloin rahaa voisi nostaa sijoituksista killalle käyttöön).
 4. Salkun suoriutumista ja sijoitusjakaumaa tulee seurata säännöllisesti. Killan sijoitusvastaava luo joka vuosi ennen vuosikokousta sijoitettavien varojen budjettiehdotuksen, joka perustuu näihin linjauksiin. Lisätietoa budjettiehdotuksesta kohdassa 3.§
 5. Jos killan varat laskevat alle 20 000 euron bufferin, voidaan sijoitustoiminta lakkauttaa hetkellisesti ja/tai nostaa sijoitettuja varoja. Sijoitustoiminnan lakkauttaminen ja varojen nostaminen vaativat päätöksen killan kokouksessa.

3§ Toiminta
Sijoitus tehdään sen jälkeen, kun päättyneen toimikauden toimijoiden vastuuvapaus on myönnetty, eli yleensä vuosikokouksen jälkeen. Tällöin tiedetään kuluneen vuoden taloustilanne ja voidaan ehdottaa kiltakokoukselle sopivaa sijoitettavaa summaa. Sijoitusvarallisuutta voidaan kerryttää sijoittamalla edellä määritellyn bufferin suhteen ylimääräisestä tilillä olevasta likviditeetistä.

Sijoitusvastaava on taho, joka ehdottaa sijoitettavan summan ja sijoitusaikataulun. Esityksessä on oltava myös sijoituksen kohteena olevat rahastot. Kiltakokous päättää sijoitettavan summan sijoitusvastaavan esityksen pohjalta. Raadin kokouksen päättäessä asiasta, on seuraavalle kiltakokoukselle tehtävä selvitys sijoitettavasta summasta. Sijoitusvastaavalla ei ole taloudellista vastuuta killassa. Mikäli killassa ei ole sijoitusvastaavaa, voi rahastonhoitaja hoitaa kaikki tässä asiakirjassa sijoitusvastaavalle osoitetut tehtävät.

4§ Muutos
Niistä asioista, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, päättää raati. Näitä sääntöjä voi kiltakokous muuttaa yksinkertaisella (1/2) ääntenenemmistöllä.
Hello,

The Investment Committee has been working on the investment guidelines throughout the spring and summer, and now it’s ready to present the draft to the guild’s extra meeting. Can you believe it’s already tomorrow? :scream:

Members of the Guild of Physics have been considering starting investment activities for several years, and thanks to these guidelines, it’s likely that investment activities will finally kick off next year.

The main idea behind the investment guidelines is to provide a framework and instructions for the investment responsible, who will create an annual investment budget to be presented at the guild’s annual meeting. In practice, the timeline would look like this:

 1. The investment guidelines (or any proposed amendments) will be approved at both the guild’s extra and election meetings.
 2. The investment responsible will create a budget proposal for the invested funds, following the guidelines set by the 5-year investment plan (section 2§). The current investment committee will serve as the investment responsible for the 2023/2024 term, and in the future, one or two guild officials will be chosen for this role.
 3. At the 2024 annual meeting, the investment responsible’s budget proposal will be approved, and the investment responsible will invest the budgeted amount according to the schedule. At this point, financial statements will be available, so the guild’s wealth will also be known.
 4. For each upcoming annual meeting, a new budget proposal for the invested funds must be presented. If the investments have been successful, no changes need to be made, and the previous year’s proposal can be suggested again. The aim is to initiate investment activities in a way that causes as few headaches as possible in the future.
 5. According to section 2§, the 5-year plan will end after 2029 since our investment horizon is five years. Naturally, this means that the guidelines should be updated in 2029, especially if they no longer align with the current market conditions. Of course, the current plan can also be copied for the years 2030-2035 if it has proven to be effective. The key point is that the guidelines do not commit the guild to invest indefinitely! This is an experiment for us too, and within five years, we’ll definitely be able to test whether investing makes sense and whether it’s worth allocating resources to it.

Thanks a thousand times to the entire investment team for your contributions. Without you, we would still be in the starting blocks. See you at tomorrow’s meeting!

On behalf of the investment committee and the board,
Laura

In addition to this, the investment guidelines have been actively worked on by:
Jayaditya Shah
Joona Lindell
Tommi Huhtinen
Rikhard Ranta
Kasper Vesala
Leevi Kaukonen
Niko Miller
Sonja Rantala

INVESTMENT GUIDELINES START HERE

1§ Purpose
The primary purpose of investments is to maintain the guild’s wealth and support the guild’s activities. The guild’s investment assets are primarily grown from the profits of the financial year.

The underlying idea behind these guidelines is to encourage the guild to use its funds primarily for its own charitable activities rather than investment activities. Another fundamental idea behind these guidelines is to possibly direct any profits generated during the financial year towards activities where the value of the assets does not decrease or possibly increases.

The guild’s investments should be managed according to these guidelines. Any redirection of investment activities should be done by amending this guideline. A guideline has been sought to formulate in such a way that the investment activities would not create a financial burden for the guild. The purpose of these guidelines is also to ensure the continuity of investment activities over the longer term. When forming the portfolio, the guild must adhere to the ethical guidelines of the Guild of Physics and the portfolio should reflect the guild’s commitment to socially responsible investing.

2§ Investment Plan for 2024-2029

 1. Investments should be made in Nordnet ETF funds.
 2. Investments should be made in a global index fund with a weight of 60-80% and an ESG fund with a weight of 20-40%.
  a. Global Fund, e.g.
  iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
  iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
  b. ESG Fund, e.g.
  iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
  Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
 3. The current investment horizon is five (5) years.
  a. Before 2029, no money should be withdrawn from investments or invested in funds that distribute dividends.
  b. In 2029, the allocation of investments, return requirements, and the form of returns, as well as the functionality of the investment activities from the guild’s perspective (i.e., whether money will be transferred from the guild for investment and when funds can be withdrawn for guild use), should be re-evaluated.
 4. The performance of the portfolio and its investment distribution should be regularly monitored. The guild’s investment responsible creates an annual budget proposal for invested funds before the annual meeting, based on these guidelines. More information on the budget proposal is provided in section 3.
 5. If the guild’s assets fall below 20,000 euros, investment activities can be temporarily suspended and/or funds can be drawn. The suspension of investment activities and withdrawing of funds requires a decision at the guild’s meeting.

3§ Actions
Investments are made after the discharge of the responsibilities of the previous term’s board, usually after the annual meeting. At that time, the financial situation of the past year is known, and an appropriate amount to be invested can be proposed to the guild meeting. Investment assets can be increased by investing the excess liquidity above the defined buffer.

The investment responsible is the entity that proposes the amount to be invested and the investment schedule. The proposal must also include the funds targeted for investment. The guild meeting decides on the amount to be invested based on the investment responsible’s proposal. When the council decides on the matter, a report on the amount to be invested must be prepared for the next guild meeting.

The investment responsible has no financial responsibility within the guild. If there is no investment responsible in the guild, the treasurer may handle all the tasks assigned to the investment responsible in this document.

4§ Amendments
For matters not specified in these rules, the board decides. The guild meeting may amend these rules with a simple majority (1/2) vote.

4 tykkäystä

Hienoa, että killan sijoitustoiminta saadaan vihdoin käyntiin! Sijoitussuunnitelman suunniteltu hajautus kuitenkin hieman hämmentää minua. Ehdotetut “maailmanlaajuiset rahastot” ovat Nordnetin oman statistiikan mukaan sellaisia, joissa 60-70% sijoituksista kohdistuu tosiasiassa Yhdysvaltoihin. Ehdotetuissa ESG-rahastoissa USA-paino puolestaan on vielä suurempi. Jenkkien asema maailmantaloudessa on toki vahva, mutta onko Fyysikkokillan arvojen mukaista luoda sijoitussalkku, joka sijoittaa lähinnä amerikkalaisiin yhtiöihin suomalaisten tai eurooppalaisten yhtiöiden sijasta?

Lähihistoriassa amerikkalaisyhtiöiden kurssit ovat toki nousseet eurooppalaisvastineita vahvemmin. Tämän voi nähdä ehdotettua suunnitelmaa tukevana argumenttina, mutta itse näkisin asian niin päin että amerikkalaisyhtiöt ovat tällä hetkellä suuremmalla todennäköisyydellä ylihinnoiteltuja.

Helsingin pörssi on pitkiä historiallisia aikavälejä tarkastellessa ollut yksi maailman tuottavimmista pörsseistä. Yleisimmillä tunnusluvuilla tarkasteltuna Helsingin pörssin osakkeet ovat tällä hetkellä muihin maihin verrattuna “edullisia”. Eikö kotimaahan sijoittaminen osoittaisi tervettä itsevarmuutta ja luottoa suomalaisiin pörssiyhtiöihin, joissa alumnejammekin lienee töissä enemmän kuin vastaavissa amerikkalaisyhtiöissä?

Miksi sijoitukset pitäisi rajata vain ETF-rahastoihin? En ymmärrä miksi ETF-rahasto 0,2% juoksevilla kuluilla olisi lähtökohtaisesti ns. perinteistä kasvuosuusrahastoa mielekkäämpi sijoituskohde. Nordnetin tarjoamista vaihtoehdoista näkisin esim. Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG:n (kulut 0,0%) erinomaisena osana portfoliota. Tarjolla on vastaavat rahastot myös Ruotsiin, Norjaan sekä Tanskaan. Edellä todettuihin asioihin pohjautuen, sijoitussuunnitelman kaksi ensimmäistä kohtaa voisivat näyttää esimerkiksi tältä:

 1. Sijoitukset tulee tehdä Nordnetin rahastoihin.
 2. Sijoitukset tehdään maailmanlaajuiseen indeksirahastoon 40-60% ja pohjoismaiseen indeksirahastoon 40-60% painolla
  a. Maailmanlaajuinen rahasto, esimerkiksi
  iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
  iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
  b. Pohjoismainen rahasto, esimerkiksi
  Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG

Tuottoja toivovin terveisin, Jaakko T.

3 tykkäystä