SCI education management team 1/23

– suomeksi alla –

Hello!

This is the summary of the first meeting of the SCI education management team on 31.1… The new Aalto language policy and guidelines that will be valid for 2024 and onwards were discussed for the biggest part of the meeting, but also topics, such as Aalto annual review 2022, formulating the curriculum for the years 2024-26, and the biomedical engineering BSc programme, were discussed.

Aalto University language policy and guidelines for 2024 and onwards

The current Aalto language policy and guidelines regarding degree and teaching languages can be seen at: https://www.aalto.fi/en/applications-instructions-and-guidelines/aalto-university-guidelines-on-the-languages-of-degree-and-instruction. Those are valid for 2019-2023, and solely on this practical point of view the university must form the new language guidelines for 2024 and onwards. Hence, the process of forming the new language guidelines will have a strong presence in different committees of the university during this year. Roughly the schedule for forming the new language guidelines is the following:

 • January-April: discussion and feedback on current language guidelines, but at the same time the new guidelines are being drafted so that in April the draft would be ready to be discussed in different committees. The language guidelines are going to be considered in different administrative committees of the university, school specific committees as well as in study council (OPN) for example.
 • May-August: the revised language guidelines are meant to be agreed, and the drafting process of the plan how to implement the actions stated in the revised language guidelines will be started.
 • September-December: The implementation plan of the actions stated in the revised language guidelines is meant to be finished and eventually agreed.

In addition to the practical point of view, there is incentive to revise the language guidelines also from the perspective of its contents; the current guidelines are considered as pretty vague, since they don’t instruct specifically how to act in different situations and what is even ultimately pursued. This baseline seems to be present in most of the problems observed in the current guidelines. Based ont the small group discussions in the meeting, for example the following problems came up:

 • At the same time, Aalto aims to be internationally attractive and to support the status of the domestic languages. There is only limited amount of resources, so this is kind of contradiction.

 • BSc and MSc programmes are different about the role of language, but yet the guidelines aim for university-wide policies.

 • Graduates are desired to be professional in their mother tongue, but practically all MSc programmes are in English.

In addition to greater amount of concreteness, as an end result of the discussions, a question would like to pointed out: What is the objective of all of this? So what hypothetically would go wrong for the university that has no language policy? What kind of trouble we try to avoid? What kind of benefits we try to achieve? The law puts Aalto under an obligation to offer studies in Finnish and Swedish in the field of engineering, but the rest is lead by our values: What is the status of the domestics languages with respect to English. What students need vs. what kind of rights they have vs. what university wants. Furthermore, it would good if the language guidelines were keep in mind when recruiting new professors and also remind them about the language aspect. Also some practical solutions were suggested, such as vocabularies into MyCo to support the studies as well as exercise groups offered in different languages, even the lectures themselves would be in English.

Aalto University annual review 2022 (SCI)

The Aalto University annual review 2022 was briefly discussed in the meeting, particularly from the educational point of view. In the annual review, achieved things were compared to the targets set in in strategy for 2022. It can be said that the return to the campus has been successful, and also the courses have been managed to somewhat fluently scale to the increasing student numbers. On the other hand, there’s also this challenge that the resources aren’t growing as fast as the number of students. Set degree target was met on BSc level (target 294, 299 degrees), whereas the number of degrees on MSc level fell slightly short of the target (target 440, 426 degrees). ​As usual, SCI BSc study options were popular in the DIA selection, and indeed all of the study options were in top-10 of first study option in DIA selection: 1. Tuta, 3. TIK, 5. TFM, 6. TePsy (and 9. INF outside DIA).

New curriculum for the years 2024-26

The curriculum planning for the years 2024-26 is started this year. During the spring, the aim is to discuss about the big picture and possible changes. In other words, current programmes are evaluated, development targets are set, and actions are planned to achieve these targets. By the end of November the course portfolio has to be ready, including new and discontinued courses as well as the most essential changes. Hence, a draft on degree requirements, schedules and minor offerings can be made. After this finalising work is started, including updates to course descriptions among other things, and the final decision of the acceptance of the new curriculum will be made in SCI academic committee on March 2024. So the process is somewhat as it has previously been, even though it’s interesting to see how the languages guidelines will affect to the process and the new curriculum.

Biomedical engineering

A new BSs study option called biomedical engineering is starting 2024, and it’s planned to be placed in the School of Science. This BSc programme is aimed feed to the Life Science Techologies Master’s programme that is also part of SCI. The first year of this new Bachelor’s progammre is planned to the same as the first year of TFM students. The ultimate aim that the students in this programme have strong foundation in mathematics and physics, and not for example in electronics. The intake would be about 35-40 students in the beginning, and it would be increased over time. Actual decisions regarding this programme weren’t made in the meeting, but it was more about information what is the state of this programme right now.

Also the following meetings of this group were decided in this meeting, they are on 15.3. and 10.5. That’s all for now, thanks for reading the summary!

Br., Tommi

– in English above –

Tervehdys!

Tässä referaattia vuoden ensimmäisestä SCI opetuksen johtoryhmän kokouksesta 31.1… Suurin osa kokouksesta keskityttiin käsittelemään ensi vuonna voimaan tulevaa Aallon kielilinjausta, mutta myös muita aiheita, kuten yliopiston katsausta vuoteen 2022, vuosien 2024-26 opetussuunnitelman laatimista sekä biomedical engineering -kandiohjelmaa, ehdittiin käsittelemään.

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset vuodesta 2024 eteenpäin

Aallon nykyiset, tutkinto- ja opetuskieliä koskevat kielelliset linjaukset ovat voimassa 2019-2023, ja ovat nähtävissä täällä: https://www.aalto.fi/fi/hakemukset-ohjeet-ja-saannot/tutkinto-ja-opetuskielia-koskevat-linjaukset-aalto-yliopistossa. Pelkästään tästä käytännöllisestä näkökulmasta katsoen yliopiston on siis laadittava kielilinjaus, joka on voimassa ensi vuodesta lähtien. Uuden kielilinjauksen laatiminen tuleekin siten kuluvana vuonna olemaan vahvasti läsnä eri komiteoissa. Karkeasti aikataulu uuden kielilinjauksen laatimiseksi on seuraava:

 • Tammikuu-huhtikuu: keskustellaan ja kerätään palautetta nykyisestä kielilinjauksesta, mutta samalla aletaan myös luonnostelemaan jo uutta kielilinjausta niin, että luonnos olisi valmis keskusteltavaksi eri komiteoissa huhtikuussa. Kielilinjausta tullaan käsittelemään eri yliopiston hallinnollisissa komiteoissa, korkeakoulukohtaisissa komiteoissa sekä esimerkiksi opintoneuvoston toimesta.
 • Toukokuu-elokuu: uudistettu kielilinjaus on tarkoitus hyväksyä, ja aloittaa luonnostelu kielilinjauksen mukaisten toimien implementoimiseksi.
 • Syyskuu-joulukuu: suunnitelma kielilinjauksen mukaisten toimien implementoimiseksi on tarkoitus viimeistellä ja lopulta hyväksyä.

Käytännöllisen näkökulman lisäksi kielilinjauksia kannustaa uudistamaan sisällöllinen näkökulma; nykyinen ohjeistus koetaan melko ympäripyöreäksi, sillä se ei kerro tarkkoja ohjeita miten toimia missäkin tilanteessa ja mitä oikeastaan tulisi tavoitella. Tämä lähtökohta tuntuu olevan läsnä useimmissa nykyisen kielilinjauksen havaituissa ongelmakohdissa. Näitä havaittuja ongelmakohtia ovat esimerkiksi seuraavat, jotka nousivat esiin pienryhmäkeskustelujen pohjalta:

 • Aalto pyrkii samanaikaisesti olemaan kansainvälisesti houkutteleva ja tukemaan yhtä aikaa vahvasti suomen ja ruotsin kielen asemaa. Resursseja ei ole kuitenkaan rajattomasti, joten tässä on pienoinen ristiriita.
 • Kielen asema eri kandi- ja maisteriohjelmissa on erilainen, mutta silti kielilinjaus pyrkii olemaan koko yliopiston kattava.
 • Valmistuneilta toivotaan erinomaista kielellistä osaamista alallaan omalla äidinkielellään, mutta kuitenkin kaikki maisteriohjelmat ovat lähtökohtaisesti englanniksi.

Konkretian lisäämisen lisäksi keskustelujen lopputulemana haluttaisiin esittää kysymys: Mikä on kaiken tavoitteena? Eli mikä yliopistolla hypoteettisesti menee pieleen, jos sillä ei ole kielipolitiikkaa. Mitkä vaikeudet pyritään välttämään? Mitä hyötyjä pyritään saavuttamaan? Laki velvoittaa Aaltoa tarjoamaan tekniikan alan opetusta suomeksi ja ruotsiksi, mutta loppua ohjaa arvokysymys: Mikä on kotimaisten kielten asema suhteessa englantiin? Mitä opiskelijat tarvitsevat vs. mihin opiskelijoilla on oikeus vs. mitä yliopisto toivoo? Lisäksi kielilinjaukset olisi hyvä ottaa huomioon rekrytointien yhteydessä sekä muistuttaa ulkomaisia professoreita kieliaspektin huomioimisesta, sillä tämä ei ole aina itsestään selvää. Käytännönläheisten ratkaisujen päädystä esitettiin muun muassa sanastojen lisäämistä MyCoon opiskelun tueksi sekä harjoitusryhmien tarjoamista kotimaisilla kielillä, vaikka kurssin luennot olisivatkin englanniksi.

Aalto-yliopiston katsaus vuoteen 2022 (SCI)

Kokouksessa nopeasti käsiteltiin Aallon vuosikatsausta 2022, erityisesti koulutuksen näkökulmasta. Kyseisessä vuosikatsauksessa verrata saavutettuja asioita vuoden 2022 strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Todettiin, että paluu kampukselle on ollut onnistunut, ja kurssit on sujuvasti saatu skaalattua kasvaviin opiskelijamääriin. Samalla tässä nähdään myös haaste, sillä resurssit eivät kasva samassa tahdissa opiskelijoiden lukumäärän kanssa. Suoritettujen kanditutkintojen osalta tavoite saavutettiin (tavoite 294 tutkintoa, toteuma 299), kun taas maisteritutkintojen osalta jäätiin hieman tavoitteesta (tavoite 440 tutkintoa, toteuma 426). Totuttuun tapaan SCI:n kandiohjelmat olivat suosittuja DIA-valinnassa, ja kaikki niistä olivatkin 10 suosituimman ensimmäisen hakukohteen joukossa DIA-valinnassa: 1. Tuta, 3. TIK, 5. TFM, 6. TePsy (sekä 9. INF DIA-valinnan ulkopuolelta).

Opetussuunnitelman laatiminen vuosille 2024-26

Tänä vuonna aletaan laatimaan opetussuunnitelmaa vuosia 2024-26 varten. Kevään aikana on tarkoitus keskustella isomman linjan suuntaviivoista ja mahdollisista muutoksista. Toisin sanoen nykyisiä ohjelmia tullaan arvioimaan, kehityskohteet pyritään tunnistamaan ja laatimaan toimet kehityskohteiden parantamiseksi. Marraskuun loppuun mennessä tulee olla valmis kurssiportfolio, sisältäen niin uudet kuin lopetettavat kurssit sekä keskeisimmät muutokset. Näin voidaan laatia luonnos tutkintovaatimuksista, aikatauluista sekä sivuainevalikoimasta. Tämän jälkeen alkaa viimeistelytyö, sisältäen muun muassa kurssikuvausten päivittämisen, ja lopullinen päätös uuden opetussunnitelman hyväksymisestä tehdään Perustieteiden akateemisessa komiteassa maaliskuussa 2024. Uuden opetussuunnitelman laatiminen noudattelee siten tuttua kaavaa, joskin mielenkiintoista on nähdä, miten uusi kielilinjaus tulee vaikuttamaan tähän prosessiin sekä valmistuvaan opetussuunnitelmaan.

Biomedical engineering

SCI:n alle on vuodelle 2024 suunniteltu uutta biomedical engineering -nimellä kulkevaa kandiohjelmaa. Kyseisen kandiohjelman olisi tarkoitus ruokkia niin ikään SCI:n alla olevaa Life Science Technologies -maisteriohjelmaa. Ensimmäinen vuosi tämän uuden kandiohjelman opiskelijoille on suunniteltu olevan yhteinen TFM-opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena olisi siten luoda biomedical engineering -opiskelijoille vahva pohja matematiikasta ja fysiikasta eikä esimerkiksi niinkään elektroniikasta. Ohjelman sisäänotto tulisi olemaan noin 35-40 opiskelijaa aluksi, ja tätä lähdettäisiin myöhemmin kasvattamaan. Kokouksessa ei kuitenkaan päätetty mitään tämän kandiohjelman suhteen, vaan kyseessä oli pikemminkin informointi, että missä mennään.

Kokouksessa päätettiin myös ryhmän seuraavat kevään tapaamiset, ne ovat 15.3. ja 10.5. Tässä kuitenkin nyt kaikki tältä erää, kiitos referaatin lukemisesta!

Yt., Tommi