SCI educational management team 1/22 / SCI opetuksen johtoryhmä 1/22

Hey,

If you want to read the complete summary in Finnish, please skip to that part. All the things discussed in the brief(er) English part are also included there.


In English

SCI education management team is a school wide committee-like body which regularly meets every couple of months. The team consists of professors and staff responsible for educational activities from the departments and school. Students have their own representation from the guilds of School of Science.

Merging of English and Finnish language bachelor’s programmes

The first meeting of the year started with a discussion about merging the English-language Bachelor’s Programme in Science and Technology (QT, Data Science etc.) with the Finnish-language bachelor’s programme (TFM, CS etc.). This seemed to be first time the subject is brought up in any major way with a larger group of people. The supposed goal of this new joint programme would be to reduce the overall administrative work needed to organize education in multiple languages. Other suggested benefits include a better cohesion between students, possibility to do current majors in a different language e.g., Finnish Quantum Technology or English Maths and Systems Analysis, and more equal evaluation of degrees granted by Aalto.

In my opinion, the most important concern that must be addressed before any plan of merging should even be concerned is the language question. University degrees at Aalto have an official language which also sets some demands on which language the thesis can be written in. It is still unclear, at least for me, if this mandate comes directly from Finnish law or if it is something Aalto has set as its own a standard. Nevertheless, creation of a multilingual (English + Finnish/Swedish) program seems to go against university’s own rules and would therefore require maneuvering at a higher level of administration.

Another point of concern is the student intake. Joint bachelor’s programme would accept people from all over the world and this could put people in unequal footing when it comes to admission. Finnish students most often come from a Finnish matriculation exam background, while international students may have some other examination like SAT. Can or even should the admission be organized such that acceptance into English or Finnish language versions of same major requires an equal level of merit?

It was also pointed out that the English Bachelor’s Programme is quite new, and it seems like waste to scrap it before the programme has had time to change and improve. Finally, it should also be noted that these questions are not for only SCI to decide as some of the English bachelor programme majors are tied to different schools in their teaching, for example, Chemical Engineering to CHEM.

From the guilds point of view, the team was reminded that bilingual guild work demands more resources. This is, of course, already a thing in our Guild with TFM and QT -fuksis. This is an issue concerning TiK and Data Guild especially.

The actual administrative implementation of the joint programme and how it would actually improve things is still unclear.

Teams next meeting will be at the end of March.


Suomeksi

Hei taas,

SCI opetuksenjohtoryhmä ei ole virallisesti mikään korkeakoulun neuvosto, mutta toimii kuten sellainen eli kokouksia on säännöllisin väliajoin vuoden mittaan. Ryhmään on kasattu edustajia kaikista SCI:n laitoksista ja muuta opetuksesta vastuussa olevaa korkeakoulun henkilöstöä. Lisäksi kokouksissa istuu opintovastaavat SCI:n killoista. Ryhmässä käydään suhteellisen vapaamuotoista keskustelua liittyen korkeakoulun opetuksen kehittämiseen.

Suomenkielisen ja englanninkielisen kandidaattiohjelmien yhdistäminen

Tapaamisessa käytiin keskustelua muutamista mielenkiintoisista asioista. Ehdottomasti yksi tärkein (ja eniten mielipiteitä jakava) aihe oli englanninkielisen kandidaattiohjelman yhdistäminen suomenkieliseen teknillistieteelliseen kandidaattiohjelmaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi kielikysymysten tai hallinnollisen rakenteen puolesta jäi ainakin itselleni vielä epäselväksi. Käytännön hyötyjä yhdistämisessä olisi mahdollisuus suorittaa pääaineita ristiin eli esimerkiksi englanninkielinen matematiikka ja systeemianalyysi tai suomenkielinen kvanttiteknologia. Uudistus voisi tuoda myös eri ohjelmien opiskelijoita paremmin yhteen ja yhdenvertaistaisi Aallosta myönnettävien tutkintojen arvostelua.

Argumentteja uudistusta vastaan heräsi esimerkiksi sen puolesta, että englanninkielinen kandiohjelma on edelleen kehittymässä ja selvästi oma juttunsa. Myös kielikysymykset herättivät hieman keskustelua. Omasta puolestani tämä vaikuttaa kuitenkin merkittävämmältä ongelmalta, kuin kokouksessa annettiin ymmärtää, sillä yliopiston omat säädökset vaativat virallisen kielen asettamista ohjelmalle. Vielä on epäselvää, onko säädös suoraa perua Suomen laista vai yliopiston oma ratkaisu. Joka tapauksessa monikielinen (englanti + suomi/ruotsi) kandiohjelma vaatisi muutosta yliopiston kielisäädöksiin. Myös uusien opiskelijoiden sisäänotto on asia, jossa voi herätä ongelmia. Miten varmistetaan hakijoiden yhdenvertaisuus, jos osa hakee suomalaisella ylioppilastodistuksella suomenkieliseen ja osa taas esim. SAT:lla?

Kiltojen puolesta muistuteltiin, että kaksikielisyys voi aiheuttaa lisätyötä killoissa. Uusien fuksien sisäänoton puolesta tämä on toki juttu jo meidän killassamme TFM- että QT-fuksien kautta. Uudistus olisi oleellisempi huoli etenkin TiK:lle ja DG:lle. Ohjelmien yhdistämisestä heräsi enemmän keskustelua kuin oli aikaa keskustella eli oletettavasti asiasta jatketaan seuraavassa kokouksessa. Uudistuksen suurimpana tavoitteena on pyrkiä vähentämään useampaan ohjelmaan liittyvää hallinnollista lisätyötä, mutta itselleni ei selvinnyt miten tämä käytännössä kävisi. Keskustelu ei voi myöskään rajoittua vain SCI:n sisälle sillä englanninkielisessä kandiohjelmassa on myös muiden korkeakoulujen opetukseen liitettyjä ohjelmia kuten Chemical Engineering.

Vaihto-opiskelijoiden opinnäytetyöt

Toinen esille noussut asia käsitteli vaihto-opiskelijoiden opinnäytetöitä. Ongelmana nähtiin se, että vaihto-opiskelijat kysyvät henkilökunnan jäseniltä ohjausta työn suorittamiselle, ilman varsinaista asiankuuluvaa suunnitelmaa alkuperäisessä vaihto-opintosuunnitelmassa. Tätä pidettiin ongelmallisena, koska nuoremmat henkilökunnan jäsenet eivät välttämättä ymmärrä ohjaamisen aiheuttavan huomattavaa lisätyötä, joka ei kuitenkaan lopulta näy laitoksen/ryhmän rahoituksessa.

Yleisesti nähtiin hyvänä, että opiskelijoilla on mahdollisuus tulla Aaltoon tekemään tutkimusta ja opinnäytetöitä, mutta tämän pitää tapahtua siihen tarkoitettujen ohjelmien kautta tai suorituksen tulee olla valmiiksi suunniteltu ja hyväksytty Aallon ja opiskelijan kotiyliopiston puolesta ennen vaihtoon lähtöä. Opinnäytetyön/erikoistyön mahdollisuuden mainostamisen poistaminen Into-sivuilta koettiin tässä vaiheessa riittäväksi ratkaisuksi.


Opetuksen johtoryhmän seuraava tapaaminen on maaliskuun lopussa ja ylipäänsä kokousreferaattien pariin palataakin sitten seuraavan kerran joskus maaliskuussa :smile:

Ystävyydellä
opIntovastaava