Vuoden 2022 alustava raadin pohjaesitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi // The budget and plan of action for year 2022

Hallintoterveisistä päivää!

Tammikuu ja helmikuun alku on jälleen ollut tiukkaa toimintasuunnitelman ja budjetin työstöä niin raadin kuin toimihenkilöiden osalta, ja molemmat alkavat pikkuhiljaa muotoutua. Kuitenkin, raati haluaa kuulla killan kantaa ja antaa kiltalaisille mahdollisuuden vaikuttaa kumpaankin. Siksi ensi viikon keskiviikkona 16.2. kello 16.15 alkaen järjestetään Zoomissa kyselytunti budjetista, jossa budjettia voi kommentoida ja ehdottaa muutoksia. Tämän tilaisuuden lisäksi sekä budjettia että toimintasuunnitelmaa voi kommentoida täällä Fiirumilla, tai toki myös lähettää tietystä osa-alueesta vastaavalle raatilaiselle viestiä (https://www.fyysikkokilta.fi/raati/) tai koko raadille suoraan viestiä raati@fyysikkokilta.fi. Myös anonyymiä palautetta voi lähettää (https://www.fyysikkokilta.fi/palaute-raadille/), kunhan se on asiallista.

Alustavat versiot toimintasuunnitelmasta ja budjetista löytyvät täältä: https://drive.google.com/drive/folders/1h5wJkwSGm6uquSIpNexvlAG7WWVZClqQ?usp=sharing
Molempiin saattaa ilmestyä vielä yksittäisiä muokkauksia ennen keskiviikon kyselytuntia, mutta pääpiirteittäin ne ovat valmiita.

Kyselytunnilla ei varsinaisesti esitellä budjettia, vaan sitä käydään läpi kysymysperäisesti. Avaan tässä muutamia pääpiirteitä budjetista.

Talousarviossa esitetään vuodelle noin 12 000 € tappiota. Tappion suuruuteen vaikuttaa merkittävästi Fuusio75-juhlavuosi, jolle on hyväksytty oma, 10 000 € tappiollinen, talousarvio killan ylimääräisessä kokouksessa 24.1. Normaalisti Fuusio-vuosijuhlaan budjetoidaan noin 3000 € tappiota, eli Fuusio75-juhlavuoden voidaan ajatella aiheuttavan noin 7000 € ylimääräisen tappion killalle. Tämä osuus tappiosta selittyy selittyy siis juhlavuodella, ja on nimenomaan tälle vuodelle ylimääräinen.

Kun tuosta 12 000 € vähennetään 7000 €, jää tappiota noin 5000 €. Tämä tappio vastaa ns. normaalin vuoden toimintaa, jossa Fuusio tekisi noin 3000 € tappiota. 5000 € tappiokin on varsin merkittävä, mutta raati on valmis ehdottamaan sitä killalle.

Kahtena edellisenä vuotena kilta on tehnyt yhteensä voittoa noin 20 0000 €, ja koska kyseessä on voittoa tavoittelematon yhdistys, on perusteltua että tuottoisien vuosien jälkeen kilta tekee tappiota. Lisäksi tänä vuonna päästään toivottavasti palaamaan ns. normaalimpaan toimintaan, ja tähän toimintaan halutaan erityisesti panostaa. Lisäksi koronapandemian aiheuttama epävarmuus vaikuttaa vielä tänä vuonna yritystuloihin, mutta on varsin todennäköistä että ne tulevat kasvamaan tulevina vuosina.

Toimintasuunnitelmasta mainitsen muutaman seikan.
Ensinnäkin, perinteiset Teekkarikulttuurisitsit on tarkoitus tänä vuonna jakaa fuksien Teekkarikulttuurisitseiksi, ja vanhempien kitalaisten Fissio-sitseiksi, jotka toimivat killan puolivuotisjuhlana. Tarkempia perusteluja löytyy toimintasuunnitelman osuudesta Tapahtumajaos.
Toimintasuunnitelmassa on uusi osuus nimeltä Talous, jossa on käsitelty killan talouden kehityksestä ja avattu budjetointia.

Raadin lopulliset pohjaesitykset talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi lähetetään kokouskutsun liitteinä 17.2., ja ne esitellään vuosikokouksessa 28.2.

Raadin '22 puolesta
Antti
@anleju


Briefly in English:

The board and officials of the Guild have been working on plan of action and budget for year 2022, and they are mostly ready. However, the board wants to hear guild members opinions regarding them, and thus there will be remote event on Wednesday 16.2. starting at 16.15 where questions and suggestions for the budget can be presented.

In addition, comments on the budget and plan of action can be left here at Fiirumi, or sent directly to board member responsible for specific area (https://www.fyysikkokilta.fi/en/raati/), or anonymously to board (https://www.fyysikkokilta.fi/en/palaute-raadille/).

The current versions of the plan of action and budget can be found here: https://drive.google.com/drive/folders/1h5wJkwSGm6uquSIpNexvlAG7WWVZClqQ?usp=sharingusp=sharing They are mostly ready, but some small changes may still be done. Unfortunately both of them are currently only in Finnish, I’ll put up a translated version of the budget during the weekend.

I’ll explain a few main points about the budget and plan of action here:

The board suggests operating loss of 12 000 € for the year. This loss is impacted greatly by the Fusion 75th anniversary year, for which a separate, 10 000 € loss-inducing budget was approved at an additional meeting of the guild on 24 January. Normally, a loss of around 3 000 € is budgeted for the Fusion Anniversary, which means that the Fusion 75 is expected to cause an extra loss of 7 000 € for the guild. This share of the loss is therefore explained by the special year, and is extra for this particular year.

When this “extra” 7 000 € is deducted from the total loss of 12 000 €, there is a loss of around 5 000 €. This loss corresponds to the so-called normal year operations, where the Fuusio would cause a loss of approximately 3 000 €. The 5 000 € loss is also quite significant, but the board is ready to propose it to the guild.

In the previous two years, the guild has made a total profit of around 20 000 €, and as we are a non-profit association, it is justified that after profitable years, the guild can have negative year. In addition, it is hoped that this year we will return to the so-called normal activities after the pandemic, and special emphasis is placed on these activities. In addition, the uncertainty caused by the corona pandemic will affect corporate revenues this year, but it is quite likely that they will increase in the coming years.

Few points about the plan of action.
First of all, the traditional Teekkarikulttuuri sitsis are to be divided this year into the Teekkarikulttuuri sitsit for the fuksis, and the Fissio sitsit for the older guild members, which will serve as the guild’s half-year celebration. More detailed justifications can be found in the Tapahtumajaos section of the action plan.
There is a new section in the action plan called Talous, which addresses the development of the guild’s economy and opens up budgeting.

The board’s final propositions for the budget and plan of action will be sent on 17.2. as attachments of the notice of a meeting. The budget and the plan of action will be presented on the annual meeting 28.2.

On the behalf of Board '22
Antti
@anleju